In Nieuws

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer vandaag in een brief geïnformeerd over de voorgenomen Belastingherziening.

Op 17 juni is met een aantal fracties overlegd over de mogelijke uitwerking van de belastingherziening. Op basis hiervan vertrouwt het kabinet dat na een debat voldoende partijen met een werkbare meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer vertrouwelijk door willen praten om tot een akkoord te komen. Het kabinet streeft ernaar ten minste op Prinsjesdag een voorstel klaar te hebben. Indien mogelijk wordt al een eerste stap gezet in het Belastingplan 2016.

 De hoofdlijnen van de belastingherziening zijn de volgende.

1. Daling van de lasten op arbeid met €5 miljard per jaar

 • Een impuls in de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) (ca. € 0,25 miljard) en een verhoging van de kinderopvangtoeslag (eveneens ca. € 0,25 miljard) om de arbeidsparticipatie van werkende ouders met jonge kinderen te bevorderen.
 • Een gericht loonkostenvoordeel om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken mensen met lage inkomens aan te nemen (ca. € 0,50 miljard).
 • Een forse intensivering van de arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer € 50.000 (ca. € 2,50 miljard).
 • Een verlaging van de tarieven in de tweede en derde belastingschijf met circa 2%-punt (ca. € 2,70 miljard).
 • Een verhoging van het aangrijpingspunt van het toptarief (ca. € 0,90 miljard). Hierdoor gaan mensen vanaf een hoger inkomen het tarief van 52% gaan betalen. Hiermee wordt het aangrijpingspunt van het toptarief meer vergelijkbaar met wat in andere landen gebruikelijk is.
 • Medefinanciering van deze maatregelen door een volledige afbouw van de algemene heffingskorting (ca. -€ 2,10 miljard).

2. Vereenvoudiging van het belastingstelsel

 • Een vereenvoudiging van de uitvoering door het proces te dejuridificeren, zoals toegelicht in de uitwerking van de Brede Agenda (zie NTFR 2015/1587).
 • Jaarlijks vereenvoudigingsvoorstellen opnemen in het Belastingplan. Het kabinet heeft maatregelen geïnventariseerd en zal in het Belastingplan 2016 de eerste voorstellen meenemen.
 • Een nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvangtoeslag. Dit leidt tot minder administratief gedoe voor de burger. Het kabinet is gestart met de voorbereiding van de implementatie en uitwerking hiervan. Daarbij zullen de inrichting van de toezichtketen, de ICT-infrastructuur en de uitvoeringskosten worden getoetst.

3. Herziening autobelastingen

Het kabinet komt met voorstellen om de doelmatigheid van de duurzaamheidsprikkels voor auto’s te     verhogen. Daarnaast wordt ingezet op een beter uitvoerbaar en minder fraudegevoelig belastingsysteem. Al met al leiden deze voorstellen tot minder marktverstoring en meer robuuste belastinginkomsten. De maatregelen worden uitgewerkt in de Autobrief II die op korte termijn aan de Kamer wordt gestuurd.

4. Aanpak belastingontwijkingsmogelijkheden

Het kabinet werkt maatregelen uit om onbedoelde belastingontwijking door dga’s tegen te gaan in lijn met een eerder door de Kamer aangenomen motie.

5. Hervorming van de vermogensrendementsheffing

Veel belastingplichtigen in box 3, vooral degenen met alleen een spaarrekening, hebben het gevoel belasting af te dragen over een opbrengst die er niet is geweest. Een heffing op basis van ieders werkelijk in dat jaar gerealiseerde rendement wordt door velen als gewenste oplossing genoemd, maar is zeer complex en binnen afzienbare termijn voor de Belastingdienst niet uitvoerbaar. Het kabinet heeft daarom een alternatief uitgewerkt waarin het rendement per vermogenstitel (spaarsaldo, aandelenportefeuille, onroerend goed) periodiek wordt herijkt op basis van in de markt gerealiseerde rendementen. De vermogensmix van de belastingplichtige wordt langs forfaitaire maatstaven gedifferentieerd, zodat die gemiddeld beter aansluit bij de genoten rendementen. Het tarief van 30% blijft ongewijzigd. Het kabinet beziet de mogelijkheden van een uitvoerbare tegenbewijsregeling.

6. Andere mogelijke maatregelen

Om te komen tot een verdere verlaging van de lasten op arbeid, het bevorderen van economische groei en vereenvoudiging van het belastingstelsel zijn hier bovenop nog enkele andere opties mogelijk. Denkbare maatregelen waarvoor op basis van de gevoerde gesprekken vooralsnog politiek draagvlak mogelijk lijkt, zijn:

 • Uniformering van de btw met uitzondering van voedingsmiddelen
 • Een meer gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen
 • Verdere vergroening; minder degressief maken van de energiebelasting op elektriciteit
 • Verruimen gemeentelijk belastinggebied
 • Vereenvoudiging zorgtoeslag
CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
Kleine auto'sSmitsVandenBroek