Eindbod cao Groothandel Groenten en Fruit

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Lonen
De loonschalen en feitelijke salarissen worden verhoogd:
per 01-10-2017 1,25%;
per 01-01-2018 1,25%;
per 01-07-2018 1,50%.

Loonschaal Participatiewet
Naast het bestaande loongebouw wordt een loonschaal voor de doelgroep van de Participatiewet ingevoerd. Deze loonschaal begint op 100% WML en eindigt door aan te sluiten op het bestaande loongebouw, waarbij met name gekeken wordt naar het maximum van de laagste loonschaal maar in ieder geval op 120% WML.

Tegemoetkoming kosten
Kosten (verplichte) chauffeursopleidingen worden vergoed.

Seniorenregeling/duurzame inzetbaarheid
Vanaf 1 juli 2017 mag er voor het eerst gebruik worden gemaakt van de regeling dat werknemers kunnen kiezen tussen behoud leeftijdsdagen/diensttijddagen of 80 procent werken tegen 92,5 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw. De overige voorwaarden zoals beschreven in werkgeversbod van 30 juni 2017 zijn van toepassing.

Roosters/pilot
Een werkgever kan deelnemen aan een pilot voor een nieuw rooster. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden gesteld, zoals vrijwilligheid voor deelname individuele werknemer, instemming OR/personeelscommissie. Monitoring door paritaire commissie met mogelijkheid inschakeling externe deskundige.

Transitiebudget
Geen verrekening van scholingskosten tenzij er sprake is van employability kosten in het kader van een recent outplacementtraject.

Participatiewet
Werkgever zal een inspanningsverplichting op zich nemen om gedurende de looptijd van de cao om een aantal plaatsen dat gelijk is aan 2,5% van de totale werkzame populatie beschikbaar te stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De intentie is dat de medewerker uiteindelijk een contract voor onbepaalde tijd aangeboden krijgt, voor zover de bedrijfsomstandigheden daartoe aanleiding geven.

Fondsen
CAO Fonds Groothandel Groenten en Fruit wordt verlengd met 5 jaar.

Bron: CNV Vakmensen 23-08-2017

Bedrijfstakinformatie

Extra geld cao PO onvoldoende

Volgens CNV Onderwijs is het bedrag dat in de media wordt genoemd voor verhoging van de onderwijs salarissen onvoldoende. Volgens de media zal € 270 worden uitgetrokken. Volgens CNV Onderwijs is dit bedrag onvoldoende om aan hun eisen tegemoet te komen voor meer salaris en minder werkdruk in het PO. De bond geeft aan dat ze snel met de cao-partijen om tafel wil, maar dan moet vanuit de politiek wel meer geld op tafel komen om acceptabele afspraken te kunnen maken. Met het genoemde bedrag kunnen volgens CNV Onderwijs acties niet uitblijven.

Ook volgens collega-bond Aob is een aanmerkelijk hoger bedrag nodig om aan de wensen van het onderwijspersoneel te voldoen.

Bron: CNV Onderwijs 24-08-2017; Aob 22-08-2017

Geen werktijdverkorting Pluimveesector

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het verzoek van LTO en bonden voor werktijdverkorting in de pluimveesector afgewezen. Het ministerie beoordeelt de eventuele schade als gevolg van de ‘fipronil-kwestie’ als een bijzondere situatie, die echter onder het normale ondernemersrisico valt. Werktijdverkorting is dus niet mogelijk. Ook een schadeloosstelling of andere financiële compensatie aan de getroffen bedrijven heeft het ministerie afgewezen. Andere steunmaatregelen, zoals uitstel van belastingheffingen en borgstelling, blijven wel van kracht.

Bron: CNV Vakmensen 25-08-2017

Achtergronden (loonheffing, sociale zekerheid, arbeidsrecht)

Reparatieregeling eigenrisicodragers WGA

Minister Asscher kondigt in een Kamerbrief een reparatieregeling aan voor werkgevers die tegen hun zin geen eigenrisicodrager meer zijn. Het betreft werkgevers die in 2017 eigenrisicodrager voor de WGA hadden willen blijven, maar waarvan tegen hun wens toch het eigenrisicodragerschap is beëindigd.

Handhavingsbeleid Wet DBA gepubliceerd

Naar aanleiding van een ingediend WOB-verzoek heeft de staatssecretaris onlangs een tweetal interne memo’s openbaar gemaakt waarin het beleid rondom de Wet DBA is neergelegd. Dit beleid ziet vooral op de implementatieperiode, die inmiddels is verlengd naar 1 juli 2018 in plaats van 1 januari 2018.

Prejudiciële vragen transitievergoeding en AOW-leeftijd

De kantonrechter te Utrecht heeft tien prejudiciële vragen gesteld over de transitievergoeding en AOW-leeftijd. De zaak betrof een medewerker van een ziekenhuis waarvan de arbeidsovereenkomst in 2016 conform de cao Ziekenhuizen (art. 3.1.6 lid 1 cao) bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd wordt beëindigd.

 

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Not readable? Change text. captcha txt