In Nieuws

In vervolg op onze eerdere berichten volgt onderstaand een update van de steunmaatregelen i.v.m. het coronavirus. Deels zijn deze regelingen zoals met u gecommuniceerd aangepast of vervangen en er komen nieuwe maatregelen bij.

Het kabinet heeft een uitgebreid pakket aan fiscale en economische maatregelen getroffen. Daarnaast hebben ook banken, pensioenfondsen en gemeenten maatregelen getroffen om de financiële pijn voor u te verzachten. In deze mail alle fiscale en economische maatregelen in het kort voor u op een rij. Een aantal maatregelen moeten nog worden uitgewerkt, maar dit is op zeer korte termijn toegezegd door de regering.

Mocht u vragen hebben of gebruik willen maken van een van deze opties kunt u ons uiteraard op ieder moment van de dag mailen of bellen en om hulp vragen. Onze medewerkers staan klaar om u van dienst te zijn. In het algemeen adviseren we u niet te lang te wachten om bepaalde acties in te zetten.

De fiscale maatregelen zijn:

 • (Bijzonder) Uitstel van betaling
  U kunt uitstel vragen voor alle belastingen wegens het coronavirus. Dit moet u doen door een verzoek in te dienen bij de belastingdienst, een verklaring van een ‘derde-deskundige’ (accountant) is niet meer nodig. Voor de (maandelijkse) aangifte loonheffing en de (maand- of kwartaal)aangifte omzetbelasting geldt dat u gewoon (tijdig) aangifte moet doen, maar de betaling (desgewenst) achterwege kunt laten en na ontvangst van de naheffingsaanslag uitstel kunt vragen voor 3 maanden. Na deze periode kan er nogmaals 3 maanden uitstel worden gevraagd, hiervoor komen nog voorwaarden en instructies. Mocht u een (voorlopige) aanslag hebben ontvangen waarvoor u uitstel wenst stuurt, u deze gerust naar ons door, dan regelen wij dit voor u.
 • Invorderings- en belastingrente tijdelijk naar 0,01% (bij uitstel)
  Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01% voor alle belastingschulden. Omdat het uitvoeringstechnisch niet mogelijk is het percentage naar 0% te verlagen, wordt het percentage vastgesteld op 0,01%.Ook het percentage van de belastingrente gaat tijdelijk omlaag naar 0,01% voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt (op dit moment 8% voor de VPB en 4% voor overige belastingen). Om uitvoeringstechnische redenen gaat de verlaging in vanaf 1 juni 2020. De enige uitzondering hierop vormt de verlaging van het percentage van de belastingrente in de inkomstenbelasting. Die zal ingaan vanaf 1 juli 2020.
 • Betalingsonmacht melden?
  Indien u bijzonder uitstel van betaling vraagt kan er mogelijk ook sprake zijn van de noodzaak om betalingsonmacht te melden. Als er sprake van is dat u bedrijf mogelijk in zwaar weer komt is het voor de DGA en andere bestuurders van rechtspersonen (BV, NV, stichtingen e.d.) van belang om deze betalingsonmacht te melden, anders kunt u als bestuurder privé aansprakelijk worden gesteld voor de onbetaalde aanslagen. Deze melding kan middels een formulier ‘Melding van betalingsonmacht’ en dit te sturen naar de Belastingdienst Heerlen (6400 AC), Postbus 100. Hetzelfde geldt voor de bedrijfspensioenpremies. Hiervoor gebruikt u hetzelfde formulier (deel 2), maar dient u dit naar het bedrijfspensionfonds te sturen. Uiteraard kunnen wij deze melding voor u verzorgen.
 • Verlagen van de voorlopige aanslag
  Ondernemers die door de uitbraak van corona een lagere winst verwachten, kunnen hun voorlopige aanslag wijzigen.

  • Voor de inkomstenbelasting: wijzig de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst.
  • Voor de vennootschapsbelasting kan de ondernemer op drie manieren de voorlopige aanslag wijzigen:
   1. Via het formulier in het nieuwe ondernemersportaal: Mijn Belastingdienst Zakelijk. Ga naar Inloggen voor ondernemers, kies voor Mijn Belastingdienst Zakelijk en log in met eHerkenning.
   2. Via het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020’ op de website van de Belastingdienst.
   3. Wijziging met commerciële softwarepakket of met software van de belastingadviseur.
  • Het is mogelijk dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald. In dat geval krijgt de ondernemer het verschil uitbetaald.

Uiteraard kunt u een beroep doen op ons om het uitstel of een verlaging van een voorlopige aanslag te regelen.

 • Recht op Toeslagen
  Indien uw inkomen door de crisis sterk daalt heeft u mogelijk recht op toeslagen of u krijgt een hogere toeslag. U kunt dit regelen door in te loggen op ‘Mijn toeslagen’ op de belastingdienstsite.
 • Uitstel energiebelasting/ODE
  Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Het kabinet onderzoekt hoe dit het beste kan worden vormgegeven.
 • Stopzetting toeristenbelasting
  Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

Andere maatregelen:

 • Nieuw!: Tegemoetkoming loonkosten in plaats van de Werktijdverkorting
  De regeling Werktijdverkorting is stopgezet, er komt een compleet nieuwe regeling, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).
  Een ondernemer die omzetverlies verwacht van minimaal 20% kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming.Deze Tijdelijke Noodmaatregel (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart en geldt voor 3 maanden, die eenmalig kan worden verlengd met nog eens 3 maanden (onder nadere voorwaarden). U mag als werkgever tijdens deze periode niemand ontslaan om bedrijfseconomische redenen en u moet het salaris volledig doorbetalen, weeg dit dus zorgvuldig af. Na de genoemde 3 maanden is een ontslagaanvraag wel weer mogelijk.De tegemoetkoming (NOW) tast de WW-rechten van de werknemers niet aan en de werknemers mogen, anders dan bij de werktijdverkorting, gewoon blijven werken (bijvoorbeeld opruim- of schoonmaakklussen).Helaas is op dit moment nog niet bekend hoe de regeling er precies uit komt te zien en wanneer de aanvraag kan worden ingediend en of er bijvoorbeeld eHerkenning nodig is. Volgens de KvK is voor de aanvraag straks geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd. We volgen dit op de voet.
 • Nieuw!: Tijdelijke extra bijstand voor zzp’ers (Bbz)
  Het kabinet stelt een tijdelijke regeling in die wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. De maandelijkse uitkering van maximaal € 1.500 wordt binnen 4 weken verstrekt tot maximaal 3 maanden.
  In deze tijdelijke bijstandsregeling ontbreekt een vermogens- of partnertoets. Ook wordt er geen levensvatbaarheidstoets toegepast.De definitieve regeling is nog niet bekend, toch zijn er al gemeentes waar u een aanvraag in kunt dienen wanneer u in acute financiële nood bent gekomen. Bijvoorbeeld ook de gemeente Weert heeft dit al opengesteld.
 • Lening bedrijfskapitaal (Bbz)
  Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal (max. € 10.157), tegen een verlaagd rentepercentage.
 • Noodloket
  Ondernemingen die direct worden getroffen door de bestrijding van het coronavirus (bijvoorbeeld door gedwongen sluiting) krijgen een gift van de overheid. De getroffen ondernemingen moeten dan geen of nauwelijks omzet meer behalen als gevolg van de coronamaatregelen. Voorwaarde is dat de ondernemingen een fysieke inrichting buiten het eigen woonhuis hebben.
  De eenmalige uitkering bedraagt € 4.000. Welke sectoren naast de horeca en reisbranche in aanmerking komen moet nog openbaar gemaakt worden door de overheid.
 • Borgstelling MKB-kredieten (BKMB)
  De BKMKB wordt tijdelijk verruimd. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50 naar 75%. Deze regeling ziet ook op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.
 • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
  Als ondernemingen problemen hebben om bankleningen en bankgaranties te verkrijgen kunnen zij gebruikmaken van de GO-regeling. De bank krijgt dan 50%-garantie op de lening. Kijk op rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer.
 • Borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
  Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een spoedig open te stellen tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee wordt borg gestaan voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

Maatregelen van niet-overheidsinstanties

 • Uitstel aflossingen bankkrediet
  Bij de ABNAMRO, ING, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank kunt u zes maanden uitstel van aflossing op uw lopende verplichtingen krijgen. Rentebetalingen moet men zoveel mogelijk blijven doen. Voorwaarde is wel dat uw bedrijf kerngezond is (voor de coronacrisis). Let op de uitvoeringsverschillen bij de afzonderlijke banken, bij de ABNAMRO wordt automatisch uitstel verleend voor de aflossing en rente en als u dit niet wilt moet u zich melden, bij de Rabobank moet u uitstel aanvragen.
 • Uitstel betaling pensioenpremies
  En aantal bedrijfspensioenfondsen en penioenverzekeraars verlenen uitstel van betaling voor pensioenpremies. Informeer bij uw verzekeraar naar de voorwaarden.

Wij hopen dat u met een van deze maatregelen de noodzakelijke ondersteuning kunt ontvangen die u als ondernemer kunt gebruiken om deze onzekere periode door te komen. Nogmaals: wacht niet te lang en schakel ons in daar waar u ondersteuning nodig heeft.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt