In Nieuws

Door de Wet werk en zekerheid (WWZ) verandert het arbeidsrecht ingrijpend. Het doel van de WWZ is om de positie van de flexwerker te versterken, het ontslagrecht te vereenvoudigen, werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en werklozen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. We hebben de wijzigingen voor u op een rijtje gezet. Sommigen wijzigingen vragen om een actie, bijvoorbeeld de aanpassing van uw arbeidscontracten, het is dan raadzaam om onze jurist in te schakelen.

Wijzigingen per 1 januari 2015

Concurrentiebeding

In tijdelijke contracten mag sinds 1 januari 2015 geen concurrentie- en relatiebeding opgenomen worden, tenzij er ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ zijn. Dan mag het wel, mits schriftelijk vastgelegd en duidelijk gemotiveerd.

Proeftijd

In een contract voor 6 maanden of korter mag sinds 1 januari 2015 geen proeftijd meer opgenomen worden.

Aanzegverplichting (nieuw)

Vanaf 1 februari 2015 moet de werkgever bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk meedelen of het contract al dan niet wordt verlengd. Bij verlenging moet ook meegedeeld worden onder welke voorwaarden wordt verlengd. Gebeurt dit niet, dan kan de werknemer een vergoeding van maximaal 1 maandsalaris eisen.

Wijzigingen per 1 juli 2015

Ketenregeling

Per 1 juli 2015 mogen nog steeds 3 tijdelijke contracten aangeboden worden, maar dan in slechts 2 jaar in plaats van 3 jaar. Dit geldt voor contracten die op of na 1 juli 2015 ingaan.

Transitievergoeding (nieuw)

De kantonrechtersformule wordt vervangen door de transitievergoeding. Bij beëindiging van een dienstverband van 2 jaar of langer heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De hoogte is afhankelijk van de duur van het dienstverband en bedraagt 1/6 bruto maandsalaris plus vakantietoeslag per 6 maanden dienstverband over de eerste 10 dienstjaren en 1/2 bruto maandsalaris plus vakantietoeslag per dienstjaar vanaf het 10e jaar. De maximale vergoeding is € 75.000 of een jaarsalaris als dat hoger is. Tot 1 januari 2020 gelden er 2 overgangsregelingen: Werknemers van 50 jaar of ouder krijgen, als zij langer dan 10 jaar in dienst zijn, per 6 maanden na hun vijftigste 1/2 bruto maandsalaris. Werkgevers met minder dan 25 werknemers mogen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen voor de transitievergoeding uitgaan van een startdatum van het dienstverband van 1 mei 2013. Dit geldt ook voor werknemers van 50 jaar of ouder. Kosten voor bijvoorbeeld scholing, outplacement, een niet-werkgerelateerde (talen)cursus of cursus persoonlijke ontwikkeling, mogen verrekend worden met de transitievergoeding.

Hervorming ontslagrecht

Bij ontslag zelf kiezen tussen UWV en kantonrechter kan niet meer. De ontslagreden wordt leidend. Het UWV is bevoegd bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag wegens ziekte langer dan 2 jaar. De Kantonrechter is bevoegd bij ontslag om persoonlijke redenen.

Bedenktijd bij beëindigingsovereenkomst (nieuw)

Vanaf 1 juli 2015 kan een werknemer binnen 2 weken na ondertekening van een beëindigingsovereenkomst zijn instemming zonder motivering intrekken. De bedenktijd moet in de beëindigingsovereenkomst opgenomen worden. Gebeurt dit niet, dan is de bedenktijd 3 weken.

Wettelijke scholingsplicht (nieuw)

De werkgever moet de werknemer straks in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Een werknemer kan niet wegens disfunctioneren worden ontslagen als de ongeschiktheid het gevolg is van het niet-naleven van de scholingsplicht.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
Column SimoneBelastingdienst