Door
In

In 2014 is het extra aantrekkelijk om te schenken. Bij een schenking voor de eigen woning is dit onder voorwaarden zelfs mogelijk tot € 100.000 belastingvrij. In deze advieswijzer komen verschillende vrijstellingen, voorwaarden en tarieven aan de orde, zodat u optimaal uw schenkingsmogelijkheden kunt benutten.

Schenken voor eigen woning

Een schenking van ouders aan kinderen is in 2014 tot € 5.229 belastingvrij. Schenkt u aan een kind dat tussen de 18 en 40 jaar oud is, dan kan deze vrijstelling voor één keer worden verhoogd naar € 25.096. Voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning kan de vrijstelling zelfs eenmalig worden verhoogd naar € 52.281.

Tijdelijke verruiming

Vorig jaar is deze verhoogde vrijstelling van € 52.281 tijdelijk verruimd naar € 100.000. De verruiming geldt van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014. U kunt dus heel 2014 nog gebruikmaken van deze verruiming.

Let op! De vrijstelling geldt slechts voor 1 jaar. Heeft iemand in 2013 al een schenking van u ontvangen onder deze vrijstelling, dan mag in 2014 niet nogmaals de vrijstelling worden toegepast. Ook niet als in 2013 niet het volledige bedrag is benut. Als de schenkingen afkomstig zijn van verschillende schenkers, kan de ontvanger wel meerdere keren gebruikmaken van de vrijstelling.

Voorwaarden

Tijdens de verruiming worden er geen voorwaarden gesteld aan de schenker of de ontvanger. Ieder willekeurig persoon kan een schenking doen aan een ander willekeurig persoon. Het hoeft dus niet langer te gaan om een schenking van een ouder aan een kind. Ook hoeft de ontvanger niet tussen de 18 en 40 jaar oud te zijn.

De voorwaarde dat de ontvanger de schenking moet aanwenden ten behoeve van zijn eigen woning blijft bestaan.

Schenkingen aan en van partners moeten worden samengeteld. Ontvangen twee partners van dezelfde schenker elk € 100.000, dan wordt dit aangemerkt als één schenking. Doen twee partners ieder een schenking aan dezelfde ontvanger, dan moeten ook deze schenkingen worden samengeteld.

Let op! Ook schenkingen door ouders worden samengeteld, zelfs als de ouders gescheiden zijn.

Vermindering vrijstelling

Is bij een eerdere schenking van ouder aan kind al gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan wordt de tijdelijk verruimde vrijstelling van € 100.000 met de eerder gebruikte vrijstelling verminderd. Hierbij is het niet van belang of de eerdere schenking ten behoeve van de eigen woning was.

Let op! Het bedrag van de schenking zal de eigenwoningschuld in box 1 verminderen. Het voordeel van de schenkingsvrijstelling moet dan ook afgezet worden tegen het renteaftrekverlies in box 1.

Splits daarom altijd eerst een vrijgesteld bedrag af dat niet gebruikt hoeft te worden voor de eigen woning:

  • bij een kind tussen 18 en 40 jaar oud: € 25.096;
  • bij een ander kind: € 5.229;
  • bij overige ontvangers: € 2.092.

De vrijstelling van € 100.000 moet overigens wel met dit geschonken bedrag worden verminderd.

Voorbeelden

 Jaar   Schenking   Vrijstelling   Doel   Vrijstelling eigen woning 2014
 2003  € 20.711 kind 33 jaar  € 20.711  n.v.t.  € 79.289
 2011  € 50.300 kind  € 50.300  eigen woning  € 49.700
 2012  € 30.000 kind  € 30.000  studie  € 70.000
 2014  € 25.096 kind 37 jaar  € 25.096  n.v.t.  € 74.904
 2014  € 5.229 kind  € 5.229  n.v.t.  € 94.771
 2014  € 2.092 derde  € 2.092  n.v.t.  € 97.908

Bestedingsdoelen schenking

De ontvanger moet de schenking gebruiken ten behoeve van:

  • het verkrijgen (door koop of schenking) of het onderhouden of verbeteren van zijn eigen woning;
  • het afkopen van de erfpachtcanon bij zijn eigen woning met erfpacht of
  • het aflossen van zijn eigenwoningschuld of de restschuld die is ontstaan na verkoop van zijn woning.

Tip! Ook na 2014, als de oude voorwaarden voor de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling weer herleven, mag u een schenking gebruiken voor aflossing van een restschuld. Het moet na 2014 echter wel weer gaan om restschulden ontstaan op of na 29 oktober 2012.

De vrijstelling bij onderhouden of verbeteren van een eigen woning geldt als de schenking is gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking uiterlijk in het tweede jaar volgend op dat van schenking is aangewend voor het onderhouden of verbeteren. Dit betekent dat bij een schenking in 2014, de ontvanger tot 31 december 2016 de tijd heeft om de schenking op de juiste wijze te besteden.

De vrijstelling bij de overige bestedingsdoelen geldt als de schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de besteding in 2014 plaatsvindt. Dit betekent dat de vrijstelling alleen kan worden toegepast:

  • bij verkrijgen van de eigen woning als de leveringsakte in 2014 bij de notaris is getekend,
  • bij afkopen van de erfpachtcanon als dit in 2014 is gebeurd en
  • bij aflossing van de eigenwoningschuld of restschuld als de aflossing in 2014 heeft plaatsgevonden.

De vrijstelling is ook van toepassing bij in het buitenland gelegen eigen woningen, mits Nederland een verdrag met dit land gesloten heeft. 

Aantonen met schriftelijke bewijzen

Voor alle schenkingen geldt dat u met schriftelijke bewijzen moet kunnen aantonen dat de schenking daadwerkelijk door de schenker is betaald en door de ontvanger is aangewend voor de bestedingsdoelen zoals hiervoor benoemd.

180 dagenregeling

De meeste schenkingen gedaan binnen 180 dagen voor overlijden worden aangemerkt als verkrijging voor de erfbelasting (de 180 dagenregeling). Dit geldt echter niet bij overlijden in de periode tot en met 29 juni 2015 voor schenkingen gedaan onder de tijdelijk verhoogde vrijstelling van € 100.000.

Let op! Als sprake is van overlijden van de schenker voordat de opschortende voorwaarde is vervuld, geldt wel de 180 dagenregeling. Overlijdt de schenker bijvoorbeeld voordat de leveringsakte van de woning is getekend, dan wordt de schenking wel aangemerkt als verkrijging voor de erfbelasting.

Andere vrijstellingen

Ook in 2014 is het weer mogelijk om onder de verhoogde vrijstelling tot € 52.281 belastingvrij te schenken aan uw kind tussen 18 en 40 jaar oud voor de betaling van kosten van een studie, indien deze kosten aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk.

Daarnaast kunt u vrijgesteld schenken aan een ANBI, SBBI of steunstichting SBBI. Een gift aan een ANBI of steunstichting SBBI is onder voorwaarden ook aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Als sprake is van een periodieke gift kan dit in sommige gevallen ook gelden voor een SBBI. Vanaf 2014 hoeft u voor een periodieke gift niet meer naar een notaris. 

Indien geen beroep kan worden gedaan op een bijzondere vrijstelling, geldt in 2014 een vrijstelling van € 2.092 in de schenkbelasting.

Tip! Een schenking ter voldoening van schulden aan iemand die zelf niet in staat is om die schulden te voldoen, is ook vrijgesteld van schenkbelasting. 

Tarieven 2014

De hoogte van de schenkbelasting is ook in 2014 afhankelijk van de relatie tot de schenker en de hoogte van de schenking, voor zover deze boven een vrijstelling uitkomt.

 Deel belaste
 schenking

 Ontvanger:
 partner en kinderen

 Ontvanger:
 (achter)kleinkinderen 
 Overige
 ontvangers
 
 € 0 – € 117.214  10%  18%  30%
 € 117.214 en hoger  20%  36%  40%

Tot slot

In 2014 is het extra aantrekkelijk om te schenken. Over de diverse mogelijkheden in het algemeen heeft u in deze advieswijzer kunnen lezen. Neem voor uw specifieke situatie contact met ons op.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt