Door
In

Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren. Deze subsidie wordt sinds 2014 verstrekt en is de vervanger van de tot en met 2013 geldende afdrachtvermindering onderwijs. De subsidieregeling kent minder doelgroepen en andere voorwaarden dan de afdrachtvermindering onderwijs. In deze advieswijzer gaan wij nader in op de mogelijkheden en voorwaarden.

Afdrachtvermindering onderwijs

De afdrachtvermindering onderwijs was bedoeld om leer-werktrajecten en leer-werkplaatsen te stimuleren. Via vermindering van de afdracht loonheffing konden werkgevers een fiscale tegemoetkoming krijgen in de kosten van begeleiding. De regeling is met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft vanwege slechte controleerbaarheid en vermeend onrechtmatig gebruik.

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling Praktijkleren vervangt de afdrachtvermindering onderwijs. Het doel van de subsidieregeling is ongewijzigd ten opzichte van de afdrachtvermindering. Wel zijn de voorwaarden anders en zijn er minder doelgroepen die in aanmerking komen voor de subsidieregeling.

Let op:Onder meer de mbo-bol-opleidingen, de EVC-trajecten en de niet-technische hbo-opleidingen komen niet in aanmerking voor de subsidieregeling, terwijl hiervoor in 2013 nog wel afdrachtvermindering mogelijk was.

Doelgroepen

Alleen de volgende doelgroepen komen in aanmerking voor de subsidie:

 • Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.
 • Leerlingen die een bbl-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) in het mbo volgen.
 • Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding techniek of landbouw en natuurlijke omgeving volgen. Het gaat hierbij om opleidingen die een praktijkdeel als verplicht onderdeel kennen.
 • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s) die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) of de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
 • Promovendi en toio’s die in dienst van een privaatrechtelijke rechtspersoon promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper (toio) volgen indien ze dit doen op basis van een tussen de rechtspersoon en de universiteit gesloten overeenkomst..

Let op:U komt niet voor subsidie in aanmerking als het gaat om deelnemers aan een voltijd hbo of universitaire opleiding. Ditzelfde geldt voor maatwerktrajecten in het mbo en hbo, tenzij deze volledig voldoen aan de eisen van een volledig onderwijsprogramma mbo-bbl of hbo-techniek of landbouw en natuurlijke omgeving.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u een erkend leerbedrijf zijn (voor vmbo´ers / mbo´ers) of door een onderwijsinstelling zijn aangemerkt als een onderneming die een goede begeleiding geeft (voor hbo´ers, promovendi en toio’s). Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden::

 • Er is een geldige (praktijkleer)overeenkomst.
 • De beroepsopleiding van de leerling valt binnen de doelgroepen waarvoor de subsidie geldt.
 • De beroepsopleiding richt zich op een volledig diploma.
 • De beroepsopleiding is opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) voor mbo of het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) voor hbo.
 • De beroepsopleiding voldoet aan de kwaliteitsnormen die de onderwijswetgeving voorschrijft. 

U hoeft geen volledig jaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te komen. Voor het vmbo en mbo gelden nog de volgende aanvullende voorwaarden:

 Niveau  Voorwaarden
 Vmbo 3e en 4e leerjaar  – Buitenschools praktijkgedeelte met minimaal 640 klokuren en maximaal 1280 klokuren per schooljaar; 
– In elke schoolweek binnenschools onderricht;.
– Gericht op behalen startkwalificatie.
 Mbo-bbl  – Minimaal 200 begeleide onder­wijsuren per studiejaar door de onderwijsinstellingen;
 – Minimaal 610 klokuren beroepspraktijkvorming in het leerbedrijf.

Tip: de urennorm in het mbo-bbl is niet van toepassing voor praktijkleerovereenkomsten die voor 1 augustus 2013 zijn afgesloten.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is pas achteraf bekend, omdat deze afhankelijk is van het aantal subsidieaanvragen. De verdeling van de beschikbare subsidie vindt jaarlijks plaats na afloop van het studiejaar over alle kwalificerende werkgevers die tijdig een aanvraag hebben ingediend. Het bedrag per praktijkleerplaats is gemaximeerd op € 2.700 per studiejaar.

De beschikbare subsidie per categorie:

 Categorie   Bedrag
 Vmbo  € 1,4 mln
 Mbo  € 188,9 mln
 Hbo  € 8 mln
 Promovendi/toio’s  € 6,7 mln

De subsidie wordt toegekend per gerealiseerde praktijkleerplaats. Een gerealiseerde praktijkleerplaats is het aantal weken dat tijdens de praktijkleerplaats daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het beroep plaatsvindt. Elke week waarin onderricht is gegeven, telt mee. Het maakt hierbij niet uit op hoeveel dagen in die week begeleiding is gegeven. Een week waarin geen begeleiding is gegeven telt niet mee als gerealiseerde praktijkleerplaats. Het subsidiebedrag wordt dan naar rato verlaagd.

Let op! Voor het vmbo en mbo wordt onder een gerealiseerde praktijkleerplaats verstaan het aantal weken waarin in de periode 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015 daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het beroep plaatsvindt tot maximaal 40 weken. Voor het hbo wordt onder een gerealiseerde praktijkleerplaats verstaan het aantal weken waarin in de periode 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015 daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het beroep plaatsvindt tot maximaal 42 weken. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee.

De subsidie wordt verstrekt voor de nominale duur van de opleiding. Er wordt geen subsidie ontvangen voor vertraging waardoor de nominale duur van de opleiding wordt overschreden. Tijdens het tussentijds stopzetten van de opleiding, bijvoorbeeld voor zwangerschapsverlof, bestaat geen recht op subsidie. Na hervatting van de opleiding bestaat weer recht op subsidie totdat het maximum (de nominale duur van de opleiding) is behaald. 

Aanvraag subsidie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit. De subsidie geldt per studiejaar. U vraagt de subsidie aan na afloop van het studiejaar door middel van een digitaal aanvraagformulier. Voor het studiejaar 2014/2015 kunt u vanaf 2 juni 2015 9.00 uur tot en met uiterlijk 15 september 2015 (voor 17.00 uur) de subsidie aanvragen.

Let op! U kunt de aanvraag alleen achteraf indienen: dus na afloop van het studiejaar (31 juli of 31 augustus) of na afloop van de begeleiding. De uiterste deadline is 15 september 2015 voor 17.00 uur. Aanvragen die later door RVO worden ontvangen komen niet in aanmerking voor subsidie.

Tip:Om het digitale aanvraagformulier in te vullen heeft u eHerkenning nodig. Voorkom dat u te laat beschikt over eHerkenning en vraag deze tijdig aan.

Administratieve verplichtingen

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u de volgende gegevens in uw administratie vastleggen:

 • Een getekende (praktijkleer)overeenkomst.
 • Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van uw digitale tijdschrijfsysteem, een presentielijst of een geldig arbeidscontract in combinatie met een verzuimregistratie. 
 • Een administratie waaruit de begeleiding van de deelnemer blijkt. Door middel van een projecturenregistratie of een digitaal tijdschrijfsysteem kunt u de daadwerkelijke uren laten zien. 
 • Een administratie waaruit blijkt hoe en welke kwalificaties van de beroepsvorming zijn behaald. Hierbij moet u denken aan een werkboek van de leerling en gespreks-, beoordelings- en evaluatieverslagen.

Let op:Het RVO kan nog tot vijf jaar na het studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt controles uitvoeren.

Tot slot

In het kader van de subsidieregeling Praktijkleren betaalt de overheid mee aan de scholing van uw personeel. Deze advieswijzer heeft u inzicht gegeven in de belangrijkste regels. Neem voor meer informatie contact met ons op. 

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt