Door
In

Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel bekend onder de noemer Modernisering Ziektewet. De wet heeft tot doel om het ziekteverzuim te beperken, alsmede de instroom van werknemers met een flexibel dienstverband in de Wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Om dit te bereiken is onder andere de financiële betrokkenheid van werkgevers vergroot. Per 1 januari 2014 draagt de werkgever via een nieuwe gedifferentieerde premie bij aan kosten van deze groep flexwerkers. Onder flexwerkers wordt hier verstaan:

 • werknemers met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, stagiaires, provisiewerkers of uitzendkrachten, die ziek worden;
 • werknemers die ziek uit dienst gaan;
 • werknemers die binnen vier weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (‘nawerking’).

Let op!De nawerking geldt niet bij een werknemer van wie het contract niet is verlengd en aan wie aansluitend een WW-uitkering is toegekend. Het geldt dus specifiek voor die werknemers die uit dienst gaan om te gaan studeren of een wereldreis te gaan maken of iets dergelijks en die geen aanspraak maken op een WW-uitkering.

Wijzigingen premies werknemersverzekeringen

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

Per 1 januari 2014 geldt er een afzonderlijk gedifferentieerde premie voor flexwerkers. De gedifferentieerde WGA-premie is opgegaan in de gedifferentieerde premie Whk. Deze premie bestaat uit de volgende delen:

 • premiedeel WGA-vast
 • premiedeel WGA-flex
 • premiedeel ZW-flex

U hebt van de Belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin opgenomen het totaalpercentage en de drie afzonderlijke premiepercentages.

Het premiedeel WGA-vast is gelijk aan de vroegere gedifferentieerde WGA-premie. De andere premiedelen zijn het gevolg van het doorbelasten van ZW- en WGA-uitkeringen van flexwerkers die zijn ontstaan vanaf 2012. Ook overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een ZW-uitkering of een WGA-uitkering (dus ook flexwerkers), worden doorbelast in deze premies.

De komst van de gedifferentieerde premie Whk heeft gevolgen voor het eigenrisicodragerschap voor de ZW en de WGA.

Drie werkgeverscategorieën

Voor de berekening van de gedifferentieerde premie Whk gelden er drie werkgeverscategorieën. De categorie middelgrote werkgever is nieuw. Binnen elke werkgeverscategorie komt de premie op een andere wijze tot stand:

 1. Kleine werkgevers hebben een premieplichtig loon dat maximaal tien keer het gemiddelde premieplichtige loon is. Zij betalen een premie per sector.
 2. Middelgrote werkgevers hebben een premieplichtig loon dat meer dan tien keer en maximaal honderd keer het gemiddelde premieplichtige loon is. Zij betalen het gewogen gemiddelde van een premie per sector en een individuele premie.
 3. Grote werkgevers hebben een premieplichtig loon dat meer is dan honderd keer het gemiddelde premieplichtige loon. Zij betalen een individuele premie.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het gemiddelde premieplichtige loon vast. Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie Whk gebruikt het UWV de loongegevens van twee jaar eerder. De gedifferentieerde premie Whk over 2014 is dus gebaseerd op de gegevens van 2012.

Let op! Kijk de beschikking die u van de Belastingdienst hebt ontvangen goed na op eventuele onjuistheden in de toerekening. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat werknemers aan u worden toegerekend die nooit bij u in dienst zijn geweest! Ook is het wat betreft de hoogte van de door u te betalen premie Whk van belang na te gaan of u in de juiste werkgeverscategorie bent ingedeeld!

Onderstaand treft u een overzicht aan van alle wijzigingen:

 2013  2014 
 WW-premie  WW-premie 
 • deel voor de Awf
 • deel voor sectorfonds
 • deel voor de ZW
 • deel voor de WGA
 • deel voor kinderopvang 
 • deel voor de WW-Awf 
 • deel voor het sectorfonds
 Gedifferentieerde premie WGA  Gedifferentieerde premie Whk
 •  premiedeel WGA
 • premiedeel WGA-vast
 • premiedeel WGA-flex
 • premiedeel ZW-flex

Wijzigingen voor eigenrisicodragers

De komst van de gedifferentieerde premie Whk per 1 januari 2014 heeft gevolgen voor het eigenrisico dragerschap voor de werknemersverzekeringen. Wat de gevolgen zijn, hangt af van de situatie bij de werkgever:

 1. de werkgever is eigenrisicodrager voor de ZW
 2. de werkgever is eigenrisicodrager voor de WGA
 3. de werkgever is eigenrisicodrager voor de ZW en de WGA

1. Werkgever is ZW-eigenrisicodrager

 Als u ZW- eigenrisicodrager bent, draagt u het arbeidsongeschiktheidsrisico van uw ex-werknemers die bij ziekte recht hebben op een ZW-uitkering. In 2013 betaalde de ZW-eigenrisicodrager een lagere sectorpremie of, als het een overheidswerkgever betrof, een lagere Ufo-premie.

Vanaf 1 januari 2014 is deze korting vervallen. In plaats daarvan betaalt u een lagere gedifferentieerde premie Whk, omdat u geen ZW-flex premiedeel betaalt. Ook draagt u als eigenrisicodrager het risico voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een ZW-uitkering die onder het eigen risico vallen (dus ook flexwerkers).

2. Werkgever is WGA-eigenrisicodrager

U draagt als WGA-eigenrisicodrager maximaal tien jaar het risico voor gedeeltelijke en tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Als compensatie bent u vrijgesteld van de betaling van de WGA-gedifferentieerde premie.

Vanaf 1 januari 2014 geldt het WGA-eigenrisicodragerschap vooralsnog alleen voor werknemers die vanuit een vast dienstverband in de WGA zijn gekomen. Er wordt dus geen premiedeel WGA-vast betaald, maar wel een premiedeel WGA-flex (en eventueel het premiedeel ZW-flex). Verder draagt de eigenrisicodrager ook het risico voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een WGA-uitkering die in dienst waren. U kunt nog geen eigenrisicodrager worden voor de WGA-uitkeringen van werknemers die vanuit een ZW-situatie in de WGA zijn ingestroomd. Dit is pas mogelijk vanaf 2016.

3. Werkgever is zowel ZW- als WGA-eigenrisicodrager

In deze situatie hoeft u vanaf 2014 de premiedelen ZW-flex en WGA-vast niet te betalen. U betaalt wel het premiedeel WGA-flex. Daarnaast draagt u in deze situatie het risico voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een ZW-uitkering die onder het eigen risico vallen (dus ook flexwerkers), en van werknemers met een WGA-uitkering.

In onderstaand schema vindt u een overzicht van de veranderingen in het eigenrisicodragerschap voor de ZW en WGA per 1 januari 2014.

   2013   2014 
Eigenrisicodragerschap ZW  Korting op de sectorpremie of Ufo-premie
 • geen premiedeel ZW-flex
 • wel premiedelen WGA-vast en WGA-flex
 • eigen risico voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een ZW-uitkering
Eigenrisicodragerschap WGA Geen gedifferentieerde premie WGA
 • geen premiedeel WGA-vast
 • wel premiedeel WGA-flex (en premiedeel ZW-flex)
 • eigen risico voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een WGA-uitkering
Eigenrisicodragerschap ZW en WGA
 • korting op de sectorpremie of Ufo-premie
 • geen gedifferentieerde premie WGA
 • geen premiedelen WGA-vast en ZW-flex
 • wel premiedeel WGA-flex
 • eigen risico voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een ZW- of WGA-uitkering

Wat te doen bij reorganisatie, startende onderneming en dergelijke?

U dient als gevolg van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) uw aanvraag voor het eigenrisicodragerschap ERD-WGA uiterlijk dertien weken voor de ingangsdata van 1 januari en 1 juli in te dienen. In de Wfsv is niet geregeld welke termijn geldt voor een startende ondernemer die eigenrisicodrager wil worden.

Nieuwe (startende) eigenrisicodrager tijdig aanvragen

Een verkrijgende werkgever kan besluiten het eigenrisicodragerschap van de oude werkgever over te nemen. De termijn voor het indienen van een verzoek om eigenrisicodrager WGA te worden, is echter niet helemaal helder. De Belastingdienst moet toestemming geven met ingang van het tijdstip waarop de nieuwe werkgever start met zijn onderneming. Gelet op de verzekeringsgedachte moet ervan uit worden gegaan dat het verzoek uiterlijk bij aanvang van het werkgeverschap moet plaatsvinden. Zonder een verzoek om eigenrisicodrager voor de WGA te worden, wordt er direct binnen het publieke bestel het risico gelopen voor de betaling van de WGA-uitkering.

Enkele verzekeringsmaatschappijen hebben aangegeven dat ze vanwege de gewijzigde wetgeving en de daarmee gepaard gaande onduidelijkheid over de risico’s stoppen of overwegen te stoppen met het aanbieden van een WGA-verzekering. Hebt u het arbeidsongeschiktheidsrisico ondergebracht bij één van die verzekeraars, dan moet u op zoek naar een nieuwe aanbieder.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt