Door
In

Sneller en eenvoudiger een bv oprichten en meer vrijheid om uw bedrijf naar eigen wensen in te richten. Dit behoort vanaf 1 oktober 2012 allemaal tot de mogelijkheden door de invoering van het nieuwe bv-recht. De bv is een populaire rechtsvorm en om te zorgen dat dit ook zo blijft, wordt het bv-recht ingrijpend gewijzigd. Uitgangspunt is dat de regels eenvoudiger en vooral flexibeler worden en beter aansluiten op de praktijk. Tegelijkertijd worden schuldeisers beter beschermd: de aansprakelijkheid bij onttrekkingen van geld uit de bv wordt meer bij het bestuur en de aandeelhouders van een bv neergelegd.

De drie belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • oprichting bv eenvoudiger
 • meer inrichtingsvrijheid
 • crediteurenbescherming anders ingericht

Let op! Het nieuwe bv-recht betekent een ingrijpende wijziging van het bestaande recht en heeft onmiddellijke werking voor alle bv’s in Nederland. Bestaande bv’s hoeven hun statuten niet aan te passen, maar een statutenwijziging kan aantrekkelijk zijn als u optimaal wilt profiteren van de nieuwe mogelijkheden van de flex-bv.

De flexibilisering van het bv-recht is vooral een juridische aangelegenheid. Het bv-recht is namelijk vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Maar het nieuwe bv-recht heeft ook fiscale gevolgen. In deze brochure gaan wij eerst in op de juridische en vervolgens op de fiscale gevolgen. Het is raadzaam om het advies van uw SRA-adviseur hierover in te winnen.

Juridische gevolgen

Eenvoudiger een bv oprichten

Het minimale startkapitaal van € 18.000 bij de oprichting van een bv wordt afgeschaft. Dit betekent dat u met bijvoorbeeld € 1 al een bv kunt oprichten. Bij volstorting van de aandelen in geld is geen verplichte bankverklaring meer nodig. Verder vervalt de verplichte accountantsverklaring bij inbreng in natura. Van inbreng in natura is vaak sprake als u bijvoorbeeld uw eenmanszaak inbrengt in een nieuw opgerichte bv. De activa en dergelijke van de voormalige eenmanszaak worden dan in eigendom overgedragen aan de bv en gebruikt ter volstorting van de aandelen.

Een accountantsverklaring voor de verkrijging van goederen in eigendom van de aandeelhouder en diens bv binnen twee jaar na oprichting van de bv is ook niet meer nodig.

Tip: Alhoewel de verplichte accountantsverklaring in het nieuwe bv-recht vervalt, is de verklaring toch nog steeds nuttig. Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een externe financiering of bij overleg met de Belastingdienst.

De verplichting om bij inbreng in natura een beschrijving op te stellen van hetgeen wordt ingebracht, blijft wel bestaan. De peildatum voor de beschrijving en de waardering mag straks maximaal zes maanden vóór de inbreng liggen. De beschrijving moet worden ondertekend door de oprichter(s).

Meer inrichtingsvrijheid

U krijgt meer vrijheid bij de inrichting van uw bv. Zo worden er minder wettelijke verplichtingen gesteld aan de inhoud van de statuten en is het mogelijk om stemrechtloze en winstrechtloze aandelen uit te geven. Beide tegelijk kan niet.

Akte van oprichting

In de akte van oprichting van de bv staat het bedrag van het geplaatste kapitaal en het volgestorte deel daarvan. Het geplaatste kapitaal is het aandelenkapitaal dat door de bv wordt uitgegeven. Het gestorte aandelenkapitaal is het deel van het geplaatste kapitaal dat de bv in geld of in natura heeft ontvangen van aandeelhouders. Als er verschillende soorten aandelen zijn, moet het geplaatste en gestorte kapitaal worden uitgesplitst per soort. Het geplaatste kapitaal hoeft niet volgestort te zijn. Volstorting kan geheel worden uitgesteld. Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal (maximumbedrag waartegen de bv aandelen mag uitgeven), het geplaatste kapitaal en het gestorte deel daarvan hoeven voortaan niet meer te worden vermeld in euro’s. Het mag ook een andere geldeenheid zijn.

Statuten

Het is niet langer verplicht om in de statuten een maatschappelijk kapitaal op te nemen. Als in de statuten echter is bepaald dat er een maatschappelijk kapitaal is, dan moet het bedrag daarvan wel worden vermeld.

Tip: Voortaan hoeft het geplaatste kapitaal niet langer 20% te zijn van het maatschappelijk kapitaal. Het wel opnemen van een maatschappelijk kapitaal kan van belang zijn om zo in de statuten een bovengrens in te stellen voor de uitgifte van aandelen. Het bestuur kan dan niet ongelimiteerd aandelen uitgeven.

Bovendien hoeft het aantal aandelen niet langer te worden vermeld, alleen het nominale bedrag per aandeel. Zijn er verschillende soorten aandelen, dan vermelden de statuten het nominale bedrag van elke soort. In de statuten moeten nog wel steeds de naam, de zetel en het doel van de bv zijn opgenomen. Daarnaast moeten de statuten een regeling bevatten in geval van afwezigheid of belet (bijvoorbeeld ziekte) van een of meer bestuurders en commissarissen (indien aanwezig).

Winstrechtloze en stemrechtloze aandelen

Normaal gesproken geeft een aandeel altijd recht op winst en op stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Met de komst van het nieuwe bv-recht is dat niet meer zo. Voortaan is het mogelijk om winstrechtloze en stemrechtloze aandelen uit te geven. Dit moet dan wel in de statuten worden vastgelegd. Aandeelhouders van winstrechtloze aandelen hebben geen of slechts een beperkt recht op dividend.

Tip: Soms is het wenselijk dat een aandeelhouder niet deelt in de winst van de bv. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de oprichter van een familievennootschap wel als aandeelhouder wil meebeslissen over de gang van zaken in de vennootschap, maar de winst liever aan zijn kinderen wil doen toekomen.

Aandeelhouders van stemrechtloze aandelen hebben geen stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Stemrechtloze aandelen moeten wel altijd recht geven op deling in de winst of de reserves van de vennootschap. Let op: een aandeel kan niet zowel stemrechtloos als winstrechtloos zijn.

Let op! In het nieuwe bv-recht worden rechten die geen stemrecht en geen aanspraak geven op uitkeringen van winst of reserves van de bv, niet aangemerkt als aandelen.

In het nieuwe bv-recht kan veel flexibeler worden omgegaan met de stemrechtverdeling. Zo kan bijvoorbeeld in de statuten worden aangegeven dat bepaalde aandelen recht geven op het uitbrengen van meer dan één stem (meervoudig stemrecht) in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Inkoop van eigen aandelen

Het wordt makkelijker om eigen aandelen in te kopen. De beperking van de verkrijging van eigen aandelen tot maximaal de helft van het geplaatste kapitaal is geschrapt. Alle aandelen, op één aandeel met stemrecht na, mogen worden ingekocht. Dit aandeel moet worden gehouden door een ander dan de bv zelf of een van haar dochtermaatschappijen. Alleen de verkrijging van volgestorte aandelen is toegestaan en de bv mag geen eigen aandelen inkopen als daardoor het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de wettelijke of statutaire reserves. Het bestuur beslist en een machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders is niet langer nodig. Wel kunnen de statuten de verkrijging door de bv van eigen aandelen uitsluiten of beperken.

Let op! Omdat het bestuur beslist tot inkoop van eigen aandelen, is het bestuur ook verantwoordelijk. Er geldt een uitkeringstoets (zie ook paragraaf ‘crediteurenbescherming’). Bestuurders die op het moment van inkoop van eigen aandelen wisten of hadden kunnen weten dat de bv na de inkoop niet langer aan haar opeisbare schulden kan voldoen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort bij de bv. Ditzelfde geldt voor de verkopende aandeelhouder. Een bestuurder die bewijst dat hem niets kan worden verweten, en ook heeft geprobeerd maatregelen te treffen om een inkoop te voorkomen, is niet hoofdelijk aansprakelijk.

Naast de inkoop van eigen aandelen worden ook de regels voor kapitaalvermindering versoepeld. U moet hierbij denken aan de afstempeling of intrekking van aandelen.

Rechten en plichten aandeelhouders

In het nieuwe bv-recht hebben aandeelhouders meer rechten, maar ook de plichten zijn uitgebreid. Aandeelhoudersovereenkomsten zijn niet altijd meer nodig. Veel afspraken kunnen voortaan gewoon in de statuten van de bv worden opgenomen. Bedenk daarbij wel dat de statuten openbaar zijn en een aandeelhoudersovereenkomst niet.

Uitbreiding van rechten:

 • In de statuten kan worden vastgelegd dat een groep aandeelhouders een aparte vergadering van aandeelhouders vormt.
 • Houders van bepaalde aandelen krijgen het recht om rechtstreeks bestuurders of commissarissen te benoemen of te ontslaan. Dit moet wel vastgelegd zijn in de statuten. 
 • De statuten kunnen bepalen dat bijvoorbeeld de algemene vergadering van aandeelhouders concrete aanwijzingen geeft aan het bestuur. Het bestuur moet deze aanwijzingen opvolgen, behalve als dit in strijd is met het belang van de bv en een eventueel met haar verbonden onderneming. 
 • Aandeelhouders kunnen ook buiten de algemene vergadering om besluiten nemen. Dit hoeft niet langer statutair te worden vastgelegd. Alle vergadergerechtigden moeten hier dan wel mee instemmen. Vergadergerechtigden zijn bijvoorbeeld de aandeelhouders en houders van certificaten aan wie bij de statuten vergaderrecht is gegeven. 
 • Aandeelhouders met een minderheidsbelang kunnen rekenen op extra bescherming. Bepaalde statutenwijzigingen kunnen niet tegen de wil van een aandeelhouder worden opgelegd. Levert de statutenwijziging een extra verplichting op en stemt de minderheidsaandeelhouder tegen, dan is hij niet gebonden aan de verplichting. Deze aandeelhouder heeft dan vervolgens een uittreedrecht.

Tip: Ook houders van stemrechtloze aandelen worden extra beschermd. Zo kan een besluit tot wijziging van de statuten ten nadele van de stemrechtloze aandeelhouders niet zonder toestemming van hen worden genomen.

Uitbreiding van plichten: 

 • Het is mogelijk om in de statuten verbintenisrechtelijke verplichtingen op te leggen aan (bepaalde) aandeelhouders. Deze verplichtingen kunnen gelden tegenover andere aandeelhouders, de bv zelf of tegenover derden.

Tip: de statuten kunnen bijvoorbeeld bepalen dat een aandeelhouder verplicht is producten/diensten te leveren, een lening moet verstrekken aan de bv of een aandeelhoudersovereenkomst verplicht moet naleven.

 • De statuten kunnen eisen verbinden aan het aandeelhouderschap.
 • Statutair kunnen afspraken worden vastgelegd over verplichte of vrijwillige overdracht van aandelen en tegen welke prijs. 
 • De statuten kunnen bepalen dat bij niet-nakoming van een statutaire verplichting het stemrecht van de aandeelhouder, het recht op uitkeringen of het vergaderrecht worden opgeschort.

In het nieuwe bv-recht kan de bv de relatie met aandeelhouders van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen bij een omzetting, fusie of splitsing beëindigen. Deze aandeelhouders kunnen ter compensatie van het verlies van hun aandelen om schadeloosstelling vragen. De aandeelhouder die een schadeloosstelling ontvangt, betaalt hierover wel inkomstenbelasting. De schadeloosstelling wordt namelijk betrokken in de aanmerkelijkbelangheffing.

Verplichte blokkeringsregeling afgeschaft

De verplichte blokkeringsregeling is afgeschaft. Voorheen had een aandeelhouder die zijn aandelen wilde verkopen de goedkeuring nodig van zijn medeaandeelhouders of moest hij de aandelen eerst aan hen aanbieden. Het vrij overdragen van aandelen was, voor zover de statuten dit niet beperkte, alleen mogelijk aan bijvoorbeeld de echtgenoot of geregistreerd partner.

Nu mag u zelf beslissen of u een blokkeringsregeling in de statuten wenst op te nemen. Zo kunt u de overdracht van aandelen statutair wel of niet beperken. Ook kan de overdracht voor een bepaalde periode helemaal worden uitgesloten. Kortom, u bent zelf meer aan zet!

Let op! Wordt er statutair niets geregeld, dan voorziet de wet in een aanbiedingsregeling. In dat geval is voor een geldige overdracht vereist dat de aandeelhouder die een of meer van zijn aandelen wil vervreemden, deze eerst moet aanbieden aan zijn medeaandeelhouders.

Ondertekenen van de jaarrekening

Het bestuur maakt de jaarrekening op en deze moet ook worden ondertekend door het bestuur en eventuele commissarissen van de bv. De jaarrekening wordt vervolgens vastgesteld in de algemene vergadering van aandeelhouders. Wettelijk strekt de vaststelling niet tot kwijting (decharge) van een bestuurder of een commissaris. Decharge moet apart worden verleend bij aandeelhoudersbesluit.

In het nieuwe bv-recht is de vaststelling van de jaarrekening in de algemene vergadering van aandeelhouders niet altijd meer verplicht. Voorwaarde is wel dat alle aandeelhouders tevens bestuurder van de bv zijn. Bovendien moeten alle overige vergadergerechtigden met deze manier van vaststellen hebben ingestemd en kennis hebben genomen van de opgemaakte jaarrekening. Vaststelling betekent in dat geval tevens het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissarissen. Let op: de statuten kunnen deze manier van vaststelling van de jaarrekening uitsluiten.

Tip: Dat niet langer altijd een algemene vergadering van aandeelhouders moet plaatsvinden voor de vaststelling van de jaarrekening, is speciaal een vereenvoudiging voor de directeur die enig aandeelhouder is.

Crediteurenbescherming

Het minimale startkapitaal van € 18.000 is afgeschaft. Het startkapitaal diende als extra zekerheid voor schuldeisers, maar bleek in de praktijk nauwelijks effect te hebben. Om schuldeisers toch voldoende te beschermen, is in het nieuwe bv-recht de aansprakelijkheid van het bestuur en de aandeelhouders vergroot. De bv mag geen winst (dividend) uitkeren als blijkt dat zij haar opeisbare schulden daarna niet kan blijven betalen. Het bestuur dient daarbij twaalf maanden vooruit te kijken.

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt een eventuele winstuitkering vast. Dit besluit heeft geen enkel gevolg zolang het bestuur geen goedkeuring verleent. Het bestuur mag alleen goedkeuring weigeren als het weet of redelijkerwijs voorziet dat de bv na de winstuitkering niet kan doorgaan met het betalen van opeisbare schulden.

Tip: Opeisbare schulden zijn niet alleen schulden aan crediteuren of aan de bank, maar ook bijvoorbeeld de salarissen van werknemers en een verplichting om binnen afzienbare tijd een bedrijfsmiddel te vervangen.

Als achteraf blijkt dat het bestuur onterecht zijn goedkeuring heeft verleend, dan zijn de bestuurders aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van uitkering.

Let op! ook de aandeelhouder die wist, of behoorde te weten, dat de bv na de uitkering in moeilijkheden zou kunnen komen, kan aansprakelijk gesteld worden. Deze aandeelhouder moet dan het tekort vergoeden tot ten hoogste het bedrag van de door hem ontvangen uitkering, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van uitkering.

Uitkeringstoets

Voordat de bv overgaat tot het uitkeren van winst, moet er een uitkeringstoets worden uitgevoerd. De uitkeringstoets geldt niet alleen voor nieuwe bv’s. Ook bestaande bv’s moeten volgens het nieuwe bv-recht een uitkeringstoets verrichten. Deze uitkeringstoets heeft twee aspecten.

Allereerst moet worden getoetst of het eigen vermogen van de bv na uitkering groter is dan de wettelijke en statutaire reserves. Aan de hand van de laatst vastgestelde jaarrekening kunnen de omvang van het eigen vermogen en de reserves worden vastgesteld. Een afzonderlijke vermogensopstelling is meestal niet nodig.

Tip: voor bv’s die geen wettelijke of statutaire reserves kennen, is dit eerste aspect van de uitkeringstoets niet van toepassing.

Als tweede moet worden getoetst of de bv na de uitkering haar opeisbare schulden kan blijven betalen. Hierbij speelt onder andere de solvabiliteit een rol. Solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen en geeft een indicatie van de financiële gezondheid van de bv op de langere termijn. Ook hier mag worden uitgegaan van de laatst vastgestelde jaarrekening en is een afzonderlijke vermogensopstelling meestal niet nodig.

Tip: Ook bij tussentijdse uitkeringen in de loop van het boekjaar mag worden uitgegaan van de laatst vastgestelde jaarrekening.

Zoals gezegd, kan in de meeste gevallen gebruikgemaakt worden van de cijfers uit de laatst vastgestelde jaarrekening van de bv. Maar tussen het vaststellen van de jaarrekening en het moment van een daadwerkelijke winstuitkering, kunnen er gebeurtenissen plaatsvinden die alsnog een risico vormen voor de continuïteit van de onderneming. Het is dus raadzaam om in dat geval alsnog de vermogensopstelling te actualiseren. Het moment van uitkering is namelijk bepalend voor de uitkeringstoets en dus ook voor de eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.

Een bestuurder die bewijst dat hem niets kan worden verweten en ook geprobeerd heeft maatregelen te treffen om een uitkering te voorkomen, is niet hoofdelijk aansprakelijk.

Tip: Om de bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen of te beperken, is het belangrijk dat u zowel de uitkeringstoets als de goedkeuring door het bestuur goed documenteert. Uw accountant kan u helpen met de onderbouwing van de uitkeringstoets.

Fiscale gevolgen

Sneller een aanmerkelijk belang

In het nieuwe bv-recht is het mogelijk om stemrechtloze en winstrechtloze aandelen uit te geven. Dit kan gevolgen hebben voor de aanmerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting. Kort gezegd komt deze regeling op het volgende neer: een natuurlijk persoon die al dan niet samen met zijn partner voor ten minste 5% van het geplaatste aandelenkapitaal aandeelhouder is van de bv, heeft een aanmerkelijk belang. Alle voordelen die met het aanmerkelijk belang worden behaald, worden belast in box 2 van de inkomstenbelasting tegen een tarief van 25%. U kunt hierbij denken aan reguliere voordelen, zoals dividenduitkeringen, en aan vervreemdingsvoordelen, zoals bij verkoop van de aandelen.

Nu kan een bv verschillende soorten aandelen hebben. Aandelen horen tot een aparte soort als zij op een of andere manier van elkaar verschillen en daardoor niet door elkaar heen leverbaar zijn. Ook dan kan sprake zijn van een aanmerkelijk belang. Dit is het geval als een persoon, al dan niet samen met zijn partner, minimaal 5% van het geplaatste kapitaal van één soort aandelen bezit. In het nieuwe bv-recht zijn er nog meer mogelijkheden om verschillende soorten aandelen uit te geven. Bijvoorbeeld aandelen zonder stemrecht of met een beperkt stemrecht en winstrecht. Al deze aandelen kunnen voor de aanmerkelijkbelangregeling worden beschouwd als een aparte soort. Het feit dat er sneller sprake kan zijn van afzonderlijke soorten, betekent ook dat er sneller sprake kan zijn van een aanmerkelijk belang voor belastingplichtigen die dergelijke aandelen houden.

Let op! aandelen met een bijzonder recht, zoals een benoemingsrecht of het recht om de naam van de bv te bepalen, worden niet beschouwd als een aparte soort.

Het ontstaan van een aanmerkelijk belang kan nog meer fiscale gevolgen hebben. Een voorbeeld is de terbeschikkingstellingsregeling in box 1. Een ander voorbeeld is de gebruikelijkloonregeling. Iemand die arbeid verricht voor een bv waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, moet een gebruikelijk loon in aanmerking nemen. Tot slot is het ook voor de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet van belang of sprake is van een aanmerkelijk belang.

Terugbetaling van dividend

Een aanmerkelijkbelanghouder die dividend heeft ontvangen, terwijl hij wist dat de bv na de dividenduitkering in de problemen zou kunnen komen, kan aansprakelijk gesteld worden. Het dividend moet dan worden terugbetaald, vermeerderd met wettelijke rente. Waarschijnlijk mag een terugbetaling worden gezien als negatief inkomen uit aanmerkelijk belang, maar helemaal zeker is dit niet. Wel is zeker dat er in dat geval geen teruggaafregeling is voor ingehouden en afgedragen dividendbelasting.

Let op! De dividendbelasting kan wél als voorbelasting worden verrekend met de door de aandeelhouder verschuldigde belasting.

Extra opletten bij geruisloze inbreng

Wanneer een eenmanszaak wordt ingebracht in een bv, kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van een geruisloze doorschuiffaciliteit. Er hoeft dan fiscaal nog niet te worden afgerekend. Een van de voorwaarden is dat de ondernemer die zijn onderneming inbrengt tegen uitreiking van aandelenkapitaal, gerechtigd blijft tot de ingebrachte stille en fiscale reserves. De waarde van die gerechtigdheid mag niet wijzigen.

Dat betekent extra opletten als de bv waarin de onderneming wordt ingebracht meer aandeelhouders heeft. In het nieuwe bv-recht kan namelijk meer en makkelijker gebruik worden gemaakt van diverse soorten aandelen. In ieder geval moet de tegenprestatie bij inbreng passend (adequaat) zijn en er mag geen wijziging optreden in de gerechtigdheid.

De bv blijft vennootschapsbelastingplichtig

De bv blijft een rechtsvorm die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Als de bv in het buitenland actief is, kan ook daar belastingplicht voor de buitenlandse vennootschapsbelasting ontstaan. Hierin treedt geen verandering op. De bv blijft een rechtspersoon met een in (een of meer overdraagbare) aandelen verdeeld kapitaal. De aandelen zijn op naam gesteld. Een aandeelhouder is in principe ook nog steeds niet persoonlijk aansprakelijk voor dat wat in naam van de bv wordt verricht.

Deelnemingsvrijstelling ongemoeid

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting zorgt ervoor dat in een deelnemingsverhouding dezelfde winst niet tweemaal wordt belast. Dit is niet gewijzigd door het nieuwe bv-recht. Over de winst die bij een dochter-bv al is belast, hoeft de moeder-bv dus niet nogmaals vennootschapsbelasting te betalen. Kort gezegd is sprake van een deelneming als de ene bv aandeelhouder is van ten minste 5% van het nominaal gestorte aandelenkapitaal van de andere bv.

Tip: Zowel winstrechtloze als stemrechtloze aandelen kunnen onder de deelnemingsvrijstelling vallen, mits er een belang is van minimaal 5%.

Strenge voorwaarden fiscale eenheid

Een moeder-bv kan samen met een of meer dochter-bv’s worden aangemerkt als een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De resultaten van de dochter-bv worden dan toegerekend aan de moeder. Een voordeel van een fiscale eenheid is dat de verliezen van de ene bv kunnen worden verrekend met de winsten van een andere bv uit de fiscale eenheid.

Een fiscale eenheid kan niet zomaar worden gevormd. Er gelden enkele belangrijke voorwaarden. Een daarvan is dat de moeder-bv de juridische en economische eigendom bezit van ten minste 95% van de aandelen in het nominaal gestorte kapitaal van de dochter-bv.

Het bezit van de juridische en economische eigendom van minimaal 95% van de aandelen betekent tevens dat de moeder-bv ook minimaal 95% van de stemrechten in de dochter-bv moet bezitten. Deze eis wat betreft de stemrechten is nu extra vastgelegd in het Besluit fiscale eenheid 2003.

Een fiscale eenheid kan dus niet worden gevormd als de stemrechten en de winstrechten over verschillende aandelen zijn verdeeld, terwijl de stemrechten niet aan de moeder-bv toekomen.

Tip: Voor bestaande fiscale eenheden heeft deze aanscherping geen gevolgen, zolang de statuten maar niet worden gewijzigd.

Tot slot

In deze brochure heeft u in grote lijnen kennis kunnen maken met de wijzigingen in het bv-recht. De veranderingen zijn groot. Er zijn nieuwe mogelijkheden en vereenvoudigingen, maar er zijn ook aanscherpingen. Het oprichten van een bv luistert nauw, evenals het aanpassen van bestaande statuten. Ga voor een advies op maat naar uw persoonlijke SRA-adviseur.

Achterkant

Het bv-recht wordt per 1 oktober 2012 ingrijpend gewijzigd met omvangrijke juridische en fiscale gevolgen. Er zijn nieuwe mogelijkheden en vereenvoudigingen, maar ook aanscherpingen. In deze brochure leest u wat de gevolgen zijn voor uw huidige of nog op te richten bv. Ga voor een advies op maat naar uw persoonlijke SRA-adviseur.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt