Door
In

Per 1 januari 2013 is de modernisering van de Ziektewet in werking getreden. De financiële gevolgen van deze modernisering zijn vanaf 1 januari 2014 in werking getreden. Als werkgever krijgt u te maken met hogere kosten als werknemers met een tijdelijk dienstverband ziek uit dienst gaan. Omdat in de praktijk de werking van de moderne Ziektewet niet altijd even duidelijk is, hebben we de veranderingen voor u in kaart gebracht.

Hogere premie

Door de modernisering van de Ziektewet draagt u vanaf 1 januari 2014 meer bij aan uitkeringen vanuit de Ziektewet aan flexwerkers (vangnetters). Flexwerkers zijn in dit verband werknemers die:

  • ziek worden en een fictieve dienstbetrekking hebben, zoals thuiswerkers en provisiewerkers;
  • binnen 4 weken (28 dagen) na het einde van de dienstbetrekking ziek worden. Dit valt onder de nawerking;
  • een (tijdelijk) dienstverband hebben en ziek uit dienst gaan.

Vanaf 1 januari 2014 bestaat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) uit de volgende drie onderdelen:

  • premiedeel WGA voor vaste dienstbetrekkingen (WGA-vast);
  • premiedeel WGA voor flexibele dienstbetrekkingen (WGA-flex);
  • premiedeel ZW voor flexibele dienstbetrekkingen (ZW-flex).

De gedifferentieerde premie WGA is vanaf 1 januari 2014 opgegaan in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Let op!Vanaf 2016 zullen de WGA-vast en de WGA-flex worden samengevoegd.

Voor het vaststellen van de hoogte van de gedifferentieerde premie Whk is het van belang of u een kleine, grote of middelgrote werkgever bent. U bent in 2014 een kleine werkgever wanneer uw premieloon in 2012 maximaal € 307.000 was. Van een grote werkgever is in 2014 sprake bij een premieloon in 2012 van meer dan € 3.070.000 en een middelgrote werkgever zit tussen beide in. 

Een kleine werkgever betaalt een sectorpremie, een middelgrote werkgever een sectorpremie en een individuele premie en een grote werkgever alleen een individuele premie. Bij middelgrote en grote werkgevers speelt voor de hoogte van de premie daarom ook het aantal (ex-)werknemers die in 2012 een ZW-uitkering of een WGA-uitkering hadden, een rol.

Volg uw zieke werknemers

De premie kan dus deels afhankelijk zijn van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw onderneming. Door de modernisering van de Ziektewet is het nog belangrijker om aan ‘schadebeheersing’ te doen. Zorg dat uw Ziektewet- en WIA-administratie op orde is en dat u weet welke werknemers ziek uit dienst zijn gegaan of kort daarna ziek zijn geworden. Wordt een werknemer na de dienstbetrekking bij u binnen 28 dagen ziek, dan is sprake van nawerking, waardoor u op termijn wellicht een hogere gedifferentieerde premie Whk moet betalen.

Tip:Wellicht kunt u, als de dienstbetrekking eindigt, samen met uw (ex-)werknemer direct een ww-uitkering aanvragen. Zo voorkomt u het risico van nawerking. De voormalig werknemer die vanuit de ww ziek wordt, valt namelijk niet onder de nawerking.

Gevolgen voor de eigenrisicodrager

De modernisering van de Ziektewet heeft ook gevolgen wanneer u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. U betaalt vanaf 1 januari een lagere gedifferentieerde premie Whk, omdat u het premiedeel ZW-flex niet hoeft te betalen. U draagt wel het risico voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een ZW-uitkering die onder het eigen risico vallen (dus ook flexwerkers).

Door de modernisering van de Ziektewet is er een toestroom waargenomen van werkgevers die per 1 januari 2014 eigenrisicodrager zijn geworden voor de Ziektewet. Daarnaast is er ook nog een onevenwichtigheid geconstateerd. Wanneer een grote werkgever na een bepaalde periode van eigenrisicodragerschap terugkeert naar het UWV, is deze de eerste twee jaar na terugkeer een minimumpremie verschuldigd. Dit staat volgens het kabinet niet in verhouding tot het ZW-risico.

Er zijn daarom plannen om per 1 januari 2015 een terugkeerpremie te gaan invoeren die zal gelden voor alle (middel)grote werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet terugkeren naar het UWV.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt