Door
In

Wat zijn de belangrijkste maatregelen die in de Miljoenennota staan?

Geen lastenverzwaring  of bezuinigingen dit jaar. Maar ook geen uitgewerkte visie op een groeipad of het versterken van het verdienvermogen van de economie.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft op Prinsjesdag in de Tweede Kamer de Miljoenennota aangeboden, met daarin de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Wat zijn de belangrijkste maatregelen die in de Miljoenennota staan?

De overheid geeft komend jaar in totaal 259,6 miljard uit tegenover een bedrag van 248,6 miljard aan inkomsten. De gevolgen van de maatregelen voor de koopkracht waren al bekend. De koopkracht van werkenden en uitkeringsgerechtigden stijgt gemiddeld met een half procent. Inkomens tot 2600 euro gaan er gemiddeld een half procent op vooruit, die tussen de 2600 en 5200 euro gaan er 0,25 procent op vooruit. Inkomens tussen 5200 en 7500 en daarboven gaan er 0,75 procent op vooruit; de koopkracht van gepensioneerden blijft gelijk. De Miljoenennota 2015 is in zijn geheel te downloaden op rijksoverheid.nl.

Staatssecretaris Wiebes van Financien schetst zijn plannen in het Belastingplan 2015. In het wetsvoorstel Belastingplan 2015 zijn naast de maatregelen als gevolg van de koopkrachtbesluitvorming alleen de maatregelen opgenomen die voortvloeien uit politieke afspraken, waarvan het wenselijk is dat zij per 1 januari 2015 in werking treden of die de uitvoering versterken dan wel de uitvoeringslasten verlichten en derhalve bijdragen aan vereenvoudiging. De meer technische maatregelen die op 1 januari 2015 in werking moeten treden en die in andere jaren werden opgenomen in een wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen zijn dit jaar ook ondergebracht in het wetsvoorstel Belastingplan 2015. Naast het Belastingplan 2015 ontving de Tweede Kamer ook de brief Herziening belastingstelsel, het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen en het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffingen.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Miljoenennota

Financiën / Belastingen

 • Voor extra koopkracht wordt volgend jaar 160 miljoen uitgetrokken.
 • Voor belastingverlaging (eerste schijf) wordt jaarlijks 475 miljoen uitgetrokken.
 • De regering belooft volgend jaar verder te werken aan de beloofde herziening van het belastingstelsel. Het kabinet wil op termijn 100.000 nieuwe banen creëren door de lasten op arbeid jaarlijks met vijftien miljard euro te verlagen.
 • De arbeidskorting wordt verhoogd. Dat kost jaarlijks een half miljard.
 • Het kabinet stopt met het belastingvrij schenken voor het kopen van een nieuw huis.
 • Het lage btw-tarief voor verbouwingen wordt verlengd, wat 128 miljoen kost.

Sociale Zaken

 • De introductie van de brug-ww, bedoeld om werkgevers te stimuleren die overtollige werknemers van andere bedrijven willen overnemen: als die werknemers moeten worden omgeschoold, worden die uren betaald uit de ww. De maatregel moet op 1 januari ingaan.
 • De kinderopvangtoeslag, die bij werkloosheid was nu maximaal drie maanden was, wordt een half jaar om ontslagen werknemers met kinderen langer de tijd te geven fulltime op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

Gezondheidszorg

 • De zorgpremie wordt verhoogd met 114 euro per jaar, het eigen risico met 15 euro.
 • Opvallend zijn de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. Bij de psychiatrie dalen de uitgaven met 12 procent naar 3,6 miljard euro.
 • Volwassen zijn volgend jaar gemiddeld 5.075 euro kwijt aan de zorg, 15 euro minder dan vorig jaar. In dat bedrag zijn alle gemiddelde kosten meegenomen: van premies via het loonstrookje tot de premies die rechtstreeks aan zorgverzekeraars worden betaald. Ook is een gemiddelde zorgtoeslag van 297 euro in het bedrag verwerkt en een schatting wat burgers aan eigen betalingen kwijt zijn.

Veiligheid / Justitie

 • De verhoging van de tarieven voor de griffierechten – kosten voor burgers om een rechtszaak te beginnen – wordt lager dan het kabinet eerst wilde. De bezuiniging komt neer op 13 miljoen euro per jaar, dat zou eerst 38 miljoen zijn.

Overige maatregelen

 • Het kabinet investeert in een zogenaamd Toekomstfonds om innovatie te stimuleren. Dit jaar krijgt het 125 miljoen, volgend jaar 50 miljoen en in 2016 25 miljoen.
 • Voor de aanpak van schijnconstructies wordt volgend jaar eenmalig honderd miljoen uitgetrokken.
 • In 2016 wordt bezuinigd op de ouderentoeslag (190 miljoen) en de ouderenkorting (195 miljoen). Dit is nodig voor de dekking van de (geschrapte) huishoudentoeslag.
 • In 2015 wordt in totaal voor 278 kilometer aan wegen aangelegd.

Het Belastingplan 2015 staat in het teken van lastenverlichting op arbeid. Voor deze lastenverlichting is een bedrag van € 1 miljard beschikbaar, dat wordt gebruikt voor een verlaging van het belastingtarief in de 1e schijf en een verhoging van de arbeidskorting, waardoor werken meer loont. Hiermee worden lastenverzwaringen die voortvloeien uit eerder genomen kabinetsmaatregelen deels teruggedraaid.

Lastenverlichting op arbeid

Door de arbeidskorting fors te verhogen zorgt het kabinet ervoor dat werken volgend jaar meer loont. Hiervoor wordt structureel € 500 miljoen vrijgemaakt. Deze stimulering komt bovenop een verhoging van de arbeidskorting die al was opgenomen in het Belastingplan 2014. In totaal loopt het voordeel voor een werkende op tot ongeveer € 500.

Het tarief voor de 1e schijf van de inkomstenbelasting bedraagt volgend jaar 36,5%. Dat is weliswaar een verhoging met 0,25 procentpunt ten opzichte van 2014, maar een verlaging in vergelijking met het tarief van 36,76% dat aanvankelijk was voorzien voor 2015. Het kabinet heeft € 0,5 miljard vrijgemaakt om de tariefstijging in de 1e schijf te beperken. De tarieven van de overige belastingschijven blijven ongewijzigd.

De algemene heffingskorting wordt volgend jaar iets steiler afgebouwd. Inkomens boven € 20.000 krijgen hierdoor minder algemene heffingskorting. Doordat in het Belastingplan 2014 een forse verhoging van de algemene heffingskorting is opgenomen, zal de algemene heffingskorting voor inkomens tot € 52.000 volgend jaar alsnog hoger zijn dan in 2014.

 • (Forse) verhoging van de afbouwgrens van de arbeidskorting (budgettair beslag van € 500 miljoen)
 • het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting in 2015 wordt minder verhoogd dan was voorzien in het Belastingplan 2014, waardoor het tarief in de eerste schijf in 2015 uitkomt op 36,5%.
 • Het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting wordt verhoogd met 0,32%-punt, waardoor dit uitkomt op 2,32% in 2015 en op 3,32% in de jaren daarna.
 • De ouderentoeslag in box 3 wordt afgeschaft en de ouderenkorting wordt verlaagd; beide maatregelen gaan in per 2016.
 • Voor 2015 is € 16 miljoen beschikbaar gesteld voor de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O-afdrachtvermindering).
 • Wijziging van het afbouwpercentage van het kindgebonden budget.

Aanzet tot vereenvoudiging

In het Belastingplan 2015 wordt waar mogelijk een eerste bescheiden aanzet gegeven voor vereenvoudiging. De finalisering van de werkkostenregeling waardoor het naast elkaar bestaan van twee regimes wordt beëindigd, het wegvallen van het gedifferentieerde tarief in de belasting op leidingwater, de aanpassingen rond de vaststelling van de waarde van gebruikte auto’s ten behoeve van de heffing van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM), het vervallen van de tenaamstellingsverplichting voor de omzetbelasting in de eenbankrekeningmaatregel, de vereenvoudiging in de energiebelasting voor situaties waarbij anders dan via een aansluiting op het netwerk energie wordt geleverd; allemaal maatregelen die bijdragen aan vereenvoudiging.

Werkkostenregeling uitgelicht

De puntjes worden op de i gezet met de invoering van een werkkostenregeling herziene vorm. Zoals we als SRA al eerder berichten zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 1. beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium;
 2. jaarlijkse afrekensystematiek;
 3. concernregeling;
 4. vrijstelling voor branche-eigen producten;
 5. wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen (inclusief terbeschikkingstellingen).

Om maatregelen budgetneutraal in te kunnen voeren, wordt de vrije ruimte verlaagd van 1,5% naar 1,2%.

Woningmarkt uitgelicht

 • De termijn van aftrek van hypotheekrente op restschulden wordt verlengd van tien jaar naar vijftien jaar.
 • Twee regelingen worden structureel gemaakt: de verlenging van de termijn van de hypotheekrenteaftrek voor de leegstaande te koop staande voormalige of een leegstaande toekomstige eigen woning (drie jaar in plaats van twee jaar) en
 • de regeling herleving van de hypotheekrenteaftrek na verhuur van een voormalige eigen woning.
 • Het verlaagde btw-tarief voor herstel en renovatie van woningen wordt met een half jaar verlengd, tot 1 juli 2015.

Uitgelicht voor ondernemers

Ook voor de ondernemer gaat natuurlijk het een en ander veranderen met de nieuwe kabinetsplannen. Hier vindt u alle maatregelen op een rij.

 • Fijn voor de ondernemer: de koopkracht van de consument gaat omhoog met 0,5 procent.
 • Voor de bestrijding van schijnconstructies is eenmalig 100 miljoen beschikbaar.
 • Werkgevers met een personeelstekort die ervoor open staan om werknemers uit een andere sector aan te nemen, kunnen de omscholingsuren betaald krijgen uit de WW-pot. In de nieuwe ronde met financiering voor zogenaamde sectorplannen kunnen sociale partners namelijk ook een ‘brug-WW’ opnemen. Met die maatregel gaan werknemers direct aan de slag bij een nieuwe werkgever, en de tijd dat zij scholing volgen, krijgt de nieuwe baas betaald met WW-geld. Hoeveel geld er precies naar de brug-WW gaat wordt niet uitgesplitst, maar in totaal is er €214 miljoen beschikbaar voor de sectorplannen. De sectoren zelf moeten daar de helft bij leggen.
 • Om de innovatiekracht van ons land te versterken, komt er een ’toekomstfonds’ voor kredietverlening aan innovatieve mkb’ers. De rendementen komen beschikbaar voor uitgaven aan fundamenteel en toegepast onderzoek. Er komt 155 miljoen euro extra voor kredietverlening voor het mkb. Een deel daarvan komt uit dit ‘toekomstfonds‘, met 200 miljoen startkapitaal.
 • Het kabinet wil via een hervorming van het Belastingstelsel 100.000 banen creëren door belastingdruk op arbeid te verminderen. Hiervoor moet 15 miljard euro worden vrijgemaakt, waarvan 3 tot 5 miljard aan lastenverlichting om inkomenseffecten op te vangen. Voor kleine ondernemers wordt het door deze verlichting aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen.

Branches

 • Het lage btw-tarief voor de bouwsector, dat  in maart 2013 is ingevoerd om de mensen aan te moedigen in hun huis te investeren, blijft gelden tot juli volgend jaar. Ook arbeidskosten van hovenierswerkzaamheden en architecten vallen onder deze regeling.
 • Een aantrekkelijk investeringsklimaat en actieve ondersteuning van het exporterende bedrijfsleven moet worden versterkt. De agenda met handelsmissies wordt doorgezet. Exportkredieten worden meer gericht op opkomende economieën en bedrijven krijgen makkelijker toegang tot deze kredieten.

Zzp

 • De eerste belastingschijf inkomstenbelasting wordt aangepast naar 36,5%. Dit betekent een verhoging van 0,25%. De tarieven van de overige belastingschijven wijzigen niet en zijn in 2015 derhalve gelijk aan de tarieven in 2014.
 • Er is veel van doen geweest over de invoering van de VAR-Webmodule. Vanwege twijfels over de effectiviteit van het instrument zal eerst nader overleg worden gevoerd met de zelfstandigenorganisaties voordat er een definitieve invulling aan deze maatregel wordt gegeven.
 • De begroting voor volgend jaar laat zich het best omschrijven als behoedzaam. Behoedzaam in het doen van extra uitgaven door de overheid op het punt van lastenverlichting voor burgers en bedrijven en in het al te stellig doen van uitspraken over de toekomst,” zei Dijsselbloem.
 • Hier staat een overzicht van alle prinsjesdagmaatregelen die uw portemonnee raken.

Feitenoverzicht miljoenennota 2015

 • De werkloosheid daalt volgend jaar naar verwachting naar 605.000 mensen, de economische groei is geraamd op 1,25 procent.
 • Het begrotingstekort wordt voor volgend jaar geraamd op 2,2 procent van wat we met z’n allen verdienen, het bruto binnenlands product (bbp). Het tekort is lager dan de 2,9 procent van dit jaar en ruim onder de Europese begrotingsnorm van 3 procent. Dat neemt niet weg dat de overheid bij een tekort van 2,2 procent volgend jaar nog altijd 15 miljard euro meer uitgeeft dan er binnenkomt. Dat komt neer op een tekort van 40 miljoen euro per dag, elke dag weer. Omgerekend is het tekort 868 euro per Nederlander.
 • De staatsschuld stijgt opnieuw, naar 70 procent van het bbp. Dat is 467 miljard euro, omgerekend 28.000 euro per Nederlander. Het ligt ook fors boven het Europese maximum voor de overheidsschuld, die op 60 procent is bepaald. Door de superlage rente is de Staat wel minder kwijt aan jaarlijkse rentekosten. Die liggen volgend jaar op 8,4 miljard euro. Dat is 1 miljard minder dan in 2008, toen de staatsschuld met 54,8 procent fors lager lag.
 • De centrale overheid geeft volgend jaar bijna 260 miljard euro uit. De grootste uitgavenposten zijn de sociale zekerheid (78 miljard) en de zorg (73 miljard). Ook aan onderwijs (33 miljard) zijn we veel geld kwijt.
 • Alle Nederlanders en bedrijven in Nederland tezamen hoesten bijna 247 miljard euro aan belastingen op. Het meeste komt binnen aan premies werknemersverzekeringen: 54 miljard euro. Aan loon- en inkomstenbelasting betalen we 52 miljard. De omzetbelasting (btw) levert de schatkist bijna 45 miljard op, aan vennootschapsbelasting komt 14 miljard binnen en aan accijnzen 11 miljard. Automobilisten dragen via de motorrijtuigenbelasting en bpm tezamen ruim 5 miljard euro bij aan het huishoudboekje van de overheid.

Overzicht van alle documenten

Link naar een overzicht van alle documenten:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/miljoenennota-rijksbegroting-en-troonrede

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt