Door
In

Ook in 2015 zijn er weer maatregelen om investeren in personeel te stimuleren.

Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingswerk

Met de afdrachtvermindering S&O kunt u de financiële kosten van research and development-projecten verlagen door een subsidie op de loonkosten. In 2015 gelden de volgende regels:

 • de afdrachtvermindering voor niet-starters bedraagt 35% van het S&O-loon, 
 • voor starters bedraagt dit percentage 50%,
 • dit percentage geldt tot een S&O-loon van maximaal € 250.000,
 • het percentage van het resterende S&O-loon (boven de € 250.000) bedraagt 14%,
 • de maximale afdrachtvermindering S&O bedraagt € 14 miljoen,
 • de afdrachtvermindering kan verrekend worden met alle tijdvakken van het kalenderjaar waarop een S&O-verklaring (deels) betrekking heeft,
 • de S&O-periode bedraagt 12 maanden per kalenderjaar voor alle werkgevers.

In 2015 kunt u alleen nog een beroep doen op de afdrachtvermindering S&O als u een onderneming drijft. Het contractonderzoek door publieke kennisinstellingen, zoals universiteiten en onderzoeksinstituten, is uit de S&O-afdrachtvermindering gehaald.

Tip Een aanvraag Afdrachtvermindering S&O doet u via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt hier ook terecht voor begeleiding, bemiddeling en advies voor programma’s op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Meer informatie vindt u op www.rvo.nl

Research & Development Aftrek (RDA)

Aanvullend op afdrachtvermindering S&O is er de RDA. De RDA wordt eveneens aangevraagd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl). De RDA levert een extra aftrekpost op in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor andere kosten en uitgaven voor het project, niet zijnde loonkosten. Denk hierbij aan prototypes of onderzoeksapparatuur. De aftrek voor Research & Development-activiteiten bedraagt in 2015 60% van de kosten. Het kabinet wil naar aanleiding van signalen uit het bedrijfsleven onderzoeken of de RDA met ingang van 2016 met de Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O)-afdrachtvermindering kan worden samengevoegd tot één geïntegreerde regeling.

Subsidieregeling Praktijkleren

 
De subsidie Praktijkleren is een compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding van een deelnemer/student. De subsidie loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De subsidie Praktijkleren is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

 • leer-werktraject vmbo,
 • BBL-traject in het mbo,
 • duaal en deeltijd hbo-traject techniek (inclusief sector ‘agro’),
 • tijdelijke aanstellingen bij universiteit of onderzoeksinstituut voor bekwaming tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper,
 • werknemers die een promotieonderzoek doen.

De subsidie Praktijkleren geldt niet voor alle andere doelgroepen die in 2013 nog wel in aanmerking kwamen voor de afdrachtsvermindering onderwijs.

De voorwaarden voor subsidiëring van de plaatsen in het mbo en hbo zijn op hoofdlijnen als volgt:

 • De deelnemer moet een volledig onderwijsprogramma volgen voor een erkend kwalificerend diploma (dus geen deelcertificaten) bij een in het Crebo of Croho geregistreerde opleiding.
 • Uitsluitend de werkgever die de praktijkleerplaats of werk-leerplaats zelf verzorgt (erkend leerbedrijf) ontvangt de subsidie, dus niet een werkgever die louter als intermediair optreedt.

Er komt half 2015 een digitaal aanvraagformulier dat de werkgever uiterlijk vóór 15 september moet invullen. De verdeling van de beschikbare ‘subsidiepot’ vindt jaarlijks plaats na afloop van het studiejaar over alle kwalificerende werkgevers die tijdig een aanvraag hebben ingediend, op basis van het aantal aanvragen. Het bedrag per plaats is gemaximeerd op € 2.700.

De regeling scholing en plaatsing van oudere werklozen

Er is een speciale subsidie in het leven geroepen voor de scholing en de plaatsing van oudere werknemers. Een oudere werkloze is gedefinieerd als een persoon die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt en al minimaal drie maanden een ww-uitkering heeft. Subsidie is beschikbaar voor beroeps- of functiegerichte scholing (scholingsvoucher maximaal € 1.000) en voor plaatsing van een oudere werkloze bij een werkgever, door middel van een intermediair (plaatsingsfee € 300 tot € 1.200). Deze regeling is vanaf 1 oktober 2013 actief en loopt vooralsnog tot en met 31 december 2016. U kunt de subsidie aanvragen bij het UWV.

Premiekorting jongere werknemer

 Neemt u iemand in dienst met een ww- of bijstandsuitkering in de leeftijd van 18 tot 27 jaar, dan komt u in aanmerking voor een premiekorting van € 3.500 per jaar. Het gaat om een regeling van tijdelijke aard die gericht is op nieuwe banen in de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016.

De premiekorting geldt op jaarbasis per aangenomen werknemer gedurende de periode dat de werknemer in dienst is met een maximum van twee jaar (uiterlijk tot en met 31 december 2017). De premiekorting bedraagt € 3.500 per jaar. Er moet sprake zijn van ten minste een halfjaarcontract. Daarnaast moet het gaan om banen van ten minste 32 uur per week. Voor dienstbetrekkingen die aanvangen op of na 1 juli 2015 geldt een verlaagde eis van ten minste 24 uur per week.

Premiekorting 56-plussers of arbeidsgehandicapte (mobiliteitsbonus)

Neemt u iemand in dienst van 56 jaar en ouder die, voordat hij bij u in dienst treedt, een uitkering (bijvoorbeeld ww, WAO, WAZ, Wajong et cetera) geniet, dan heeft u recht op een premiekorting die kan oplopen tot € 7.000 per jaar. Zolang de werknemer bij u in dienst is, heeft u recht op deze korting (met een maximum van drie jaar).

Deze premiekorting was ook voor het jaar 2015 al van toepassing. Toen gold een lagere leeftijdsgrens van 50-plus. Heeft u in het verleden deze premiekorting niet toegepast, terwijl u daar mogelijk wel recht op had? Neem dan contact met ons op. Mogelijk kunt u de premiekorting alsnog met terugwerkende kracht aanvragen.

Tip De verhoogde leeftijdsgrens geldt voor de oudere werknemer die u in dienst neemt vanaf 1 januari 2015. Ontving u in 2014 al een mobiliteitsbonus voor een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder, die in 2015 jonger is dan 56 jaar? Dan verandert er niets en houdt u recht op de mobiliteitsbonus.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt