Let op!
Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Het overzicht in deze MKB-Nieuwsbrief is geschreven met de kennis tot en met maandag 11 april, 20:00 uur.


1.Nu snappen we het… Dankjewel Marc!

Menigeen, en ook wij, hebben ons tijdens de coronapandemie meermaals afgevraagd waarom Mark en Hugo, op voorspraak van het OMT, bepaalde beslissingen en beleidskeuzes hebben gemaakt. Voor de “normale” Nederlander vaak echt niet te volgen. Daarom leek het ons een goed idee om één van de leden van het Outbreak Management Team te vragen ons dat nou eens uit te leggen. En laat nou een rasechte Weertenaar OMT-lid zijn..

Marc Bonten, arts-microbioloog, hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten aan het UMC Utrecht, heeft zijn uiterste best gedaan een en ander te verduidelijken tijdens de goedbezochte Masterclass ONE op 24 maart jongstleden bij Brasserie-Hotel Antje van de Statie. Het was de eerste Materclass ONE die SmitsVandenBroek en ING Bank sinds de corona-uitbraak konden en mochten organiseren.

We zijn er allemaal een heel stuk wijzer van geworden, waarvoor met name dank aan Marc. Dat we na zijn uiteenzetting aan een borrel en een diner toe waren is duidelijk. We hadden veel stof om over na te praten…


2.Concurrentie- en relatiebeding, zijn uw arbeidscontracten op orde? (deel 1)

Nu in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt de strijd om goed personeel stevig wordt gevoerd, doen werkgevers steeds vaker een beroep op een afgesproken concurrentie- of relatiebeding. Hierdoor ontstaat in een aantal gevallen een spanningsveld met de persoonlijke vrijheid van een werknemer om elders een baan te accepteren, met de nodigde discussies van dien, soms tot rechtszaken toe.

Werkgevers kloppen veelvuldig aan voor juridisch advies, vragen over (on)geldigheid en effectiviteit van een concurrentie- en relatiebeding zijn actueler dan ooit vanwege het nijpende tekort aan gekwalificeerde mensen. Een greep uit de dagelijkse praktijk:

1. Een concurrentie- en relatiebeding is vaak gesanctioneerd met een boetebeding, bij overtreding wordt per direct een boete verbeurd door werknemer, onverminderd het recht van werkgever om schadevergoeding te vorderen. Hoe vorder je een boete bij een (oud-)werknemer die onrechtmatig concurreert?

Als werkgever doe je er verstandig aan de werknemer schriftelijk te sommeren om te stoppen met de activiteiten waarmee werknemer het beding overtreedt. Wijs werknemer op de boete die is gekoppeld aan het beding. Ook kun je de nieuwe werkgever informeren over de onrechtmatige concurrentie. In het geval de werknemer zijn concurrerende activiteiten niet staakt, kunnen gerechtelijke stappen gezet worden door de boete en eventueel schadevergoeding te vorderen bij de rechtbank. Een rechter zal doorgaans een belangenafweging maken tussen enerzijds het te beschermen bedrijfsbelang en anderzijds de mate waarin het persoonlijke belang van werknemer wordt beperkt.

2. Dient een nieuw concurrentie- en relatiebeding of een wijziging daarvan te worden vastgelegd in een nieuw arbeidscontract of volstaat een addendum?

Bij elk concurrentie- en relatiebeding (een verkapt concurrentiebeding) geldt dat deze kan worden aangegaan met een meerderjarige werknemer, waarbij het beding schriftelijk wordt vastgelegd. Er kan in principe prima worden volstaan met een addendum op het bestaande arbeidscontract. Werknemer dient het addendum dan wel voor akkoord te ondertekenen.

3. Mag een concurrentie- en relatiebeding worden opgenomen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd?

De wet geeft ruimte om een beding op te nemen in een contract voor bepaalde tijd. Hieraan zijn wel strenge eisen verbonden, het beding dient op schrift te zijn gesteld én gemotiveerd moet zijn waarom werkgever een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft bij het overeenkomen van het specifieke beding met de specifieke werknemer. Het is noodzakelijk het zwaarwegend belang nader te onderbouwen door deze uitgebreid en concreet te beschrijven, er kan niet enkel worden volstaan met de bewoording dat sprake is van zwaarwegend belang. Met andere woorden: maatwerk.

4. Is het toegestaan in een vaststellingsovereenkomst af te spreken dat een concurrentiebeding- en/of relatiebeding heeft te gelden, terwijl dit niet eerder tussen werkgever en werknemer is overeengekomen?

Een beding kan alsnog worden overeengekomen in een vaststellingsovereenkomst, mits het voldoet aan de voorwaarden die de wet daaraan stelt. Bij een tijdelijk dienstverband betekent dit dat er een schriftelijke motivering moet worden opgenomen waaruit volgt dat het beding noodzakelijk is vanwege de zwaarwegende bedrijfsbelangen van werkgever.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of de houdbaarheid van een concurrentie- of relatiebeding in de arbeidscontracten met uw werknemers, benader dan uw relatiebeheerder die u graag in contact brengt met een van de juristen van SmitsVandenBroek. Deel 2 met vragen en antwoorden in het kader van dit thema volgt in de nieuwsbrief van volgende maand.


3. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen werken zonder vergunning

Wilt u vluchtelingen uit Oekraïne als werknemer aannemen? Dan hoeft u geen werkvergunning aan te vragen.

Zonder werkvergunning
Normaal gesproken moet u een werkvergunning aanvragen als u een werknemer afkomstig uit Oekraïne wilt aanstellen. In verband met de oorlog in hun thuisland geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne echter de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Hierdoor kunt u hen tewerkstellen zonder vergunning.

Terugwerkende kracht
De mogelijkheid om Oekraïners in dienst te nemen zonder werkvergunning, geldt vanaf 1 april 2022. Had u al eerder Oekraïners in dienst? Dan kunt u gebruikmaken van de vrijstelling voor een werkvergunning met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022.

Bewijs
Om gebruik te kunnen maken van werken zonder werkvergunning, moet de Oekraïner een document van de IND tonen waaruit blijkt dat hij of zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie valt. Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen van de IND zo’n document.

Tip!
Nog niet alle vluchtelingen hebben zo’n document. Tot en met 30 mei 2022 kunnen alle Oekraïners daarom ook hun nationaliteit aantonen met bijvoorbeeld een paspoort.

Meldplicht
U bent wel verplicht een melding te doen bij het UWV als u een werknemer uit Oekraïne in dienst wilt nemen. Op de melding geeft u onder meer de duur en omvang van het dienstverband aan, de functie en het loon van de werknemer. Twee dagen na deze melding kan deze dan starten met werken.

Tip!
Tot en met 15 april 2022 hoeft u deze twee dagen nog niet af te wachten. Werknemers uit Oekraïne die op of na 4 maart bij u zijn gaan werken, kunt u namelijk tot en met 15 april 2022 ook achteraf melden.

Tip!
Vroeg u tussen 4 maart en 1 april 2022 al een tewerkstellingsvergunning (TWV) aan? Dan hoeft u niet alsnog een melding te doen. Het UWV behandelt deze aanvraag dan als melding.


4. Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst

Vanaf 1 augustus 2022 geldt een aantal nieuwe rechten en opzegverboden voor arbeidsovereenkomsten. De Nederlandse wetgeving moet uiterlijk op die datum voldoen aan een Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Wetsvoorstel bij Tweede Kamer
Nederland moet op uiterlijk 1 augustus 2022 de EU-richtlijn in de eigen wetgeving hebben verwerkt. Het voorstel voor de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ligt nu bij de Tweede Kamer. De EU-richtlijn legt aan werkgevers aanvullende verplichtingen op en heeft gevolgen voor verschillende arbeidsvoorwaarden en bedingen. De bedoeling van deze richtlijn is het beter beschermen van werknemersrechten.

Uitbreiding rechten werknemers
De EU-richtlijn beschrijft een aantal extra rechten en opzegverboden. De opzegverboden hebben als doel dat u als werkgever de arbeidsovereenkomst niet kunt opzeggen als een werknemer zich beroept op de nieuwe rechten. Deze nieuwe rechten hebben te maken met onder meer het studiekostenbeding, het nevenwerkzaamhedenbeding, het recht op voorspelbare arbeid en een informatieplicht van de werkgever.

1. Verbod studiekostenbeding voor noodzakelijke opleidingen
Er kan geen studiekostenbeding meer worden overeengekomen voor studiekosten die gemaakt worden voor de noodzakelijke uitoefening van de functie (en die door de wet of cao worden voorgeschreven). Die scholing moet kosteloos aan de werknemer worden aangeboden en moet indien mogelijk plaatsvinden onder werktijd.

2. Beperking verbod op nevenwerkzaamheden
Het nevenwerkzaamhedenbeding is op dit moment niet wettelijk geregeld. In het nieuwe wetsvoorstel wordt een verbod op nevenwerkzaamheden aan belangrijke beperkingen onderworpen. Een verbod op nevenwerkzaamheden zal niet meer rechtsgeldig kunnen worden bedongen. Uitzonderingen zijn beperkt en alleen op grond van objectieve redenen.

3. Verzoek voorspelbare arbeid
De werknemer mag een schriftelijk verzoek indienen om werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden als de werknemer op het moment van aanpassing van de arbeidsvoorwaarden minstens 26 weken in dienst is. Heeft u tien werknemers of meer in dienst, dan moet u binnen een maand op dit verzoek reageren; heeft u minder werknemers, dan binnen drie maanden. Als u niet op tijd schriftelijk en gemotiveerd reageert, mag de werknemer dit opeisen.

4. Uitbreiding van informatieplicht
Extra informatie zal moeten worden verstrekt aan werknemers over de eventuele uitzendconstructie, over de eventuele proeftijd, over het scholingsrecht en het verschaffen van aanvullende informatie over regels en procedures bij ontslag.

Let op!
Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.


5. Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon

De uitkering voor betaald ouderschapsverlof wordt verhoogd naar 70 procent van het dagloon. Oorspronkelijk was in de Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022 een uitkering voor betaald ouderschapsverlof van 50 procent van het dagloon opgenomen. Het voorstel voor de verhoging naar 70 procent is door staatssecretaris Van Gennip naar de Tweede kamer gestuurd.

Betaald ouderschapsverlof
Ouders kunnen nu al 26 weken ouderschapsverlof opnemen, maar dit is onbetaald. Volgens de Wet betaald ouderschapsverlof worden vanaf 2 augustus 2022 de eerste negen weken wel betaald.

Opnemen in eerste levensjaar
Een belangrijk element is dat de eerste negen weken alleen worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Worden ze dan niet opgenomen, dan kunnen ze wel worden toegevoegd aan de nog resterende 17 weken onbetaald ouderschapsverlof.

Geboorteverlof
Partners hebben vanaf 2019 ook recht op een week betaald geboorteverlof in de eerste vier weken na de geboorte van de baby. Vanaf 1 juli 2020 bestaat ook recht op vijf weken aanvullend betaald geboorteverlof in de eerste zes maanden van een baby. Daarmee krijgen partners vanaf 2 augustus 2022 in het eerste levensjaar van het kind in totaal 15 weken betaald verlof.

Let op!
Het voorstel voor de uitkering naar 70 procent moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.


6. Controleer inkomende facturen op btw-verleggingsregeling

Als een btw-verleggingsregeling van toepassing is, mag uw leverancier of opdrachtnemer geen btw op de factuur vermelden. Gebeurt dit wel, dan kunt u deze ten onrechte vermelde btw niet in aftrek brengen. Controleer daarom altijd goed of de btw op uw inkomende facturen terecht is.

Btw-verleggingsregeling
Voor bepaalde branches kan een btw-verleggingsregeling van toepassing zijn, zoals voor de schoonmaakbranche of de bouwsector. Of bijvoorbeeld bij een levering groter dan € 10.000 van mobiele telefoons, chips, spelcomputers, laptops en tablets. De leverancier of opdrachtnemer mag op de factuur dan geen btw vermelden, maar moet de btw verleggen naar de afnemer of opdrachtgever.

Btw niet verlegd?
Ontvangt u een factuur mét btw, maar is een btw-verleggingsregeling van toepassing? Wees u er dan van bewust dat u deze btw niet in aftrek kunt brengen. Een rechter bevestigde onlangs weer dat de Belastingdienst deze btw-aftrek mag weigeren.

Tip!
Staat op een ontvangen factuur btw, maar is een btw-verleggingsregeling van toepassing? Verzoek uw leverancier of opdrachtnemer dan om een nieuwe en juiste factuur waarop de btw verlegd is.

Verhaal ten onrechte betaalde btw
Heeft u een factuur betaald aan uw leverancier of opdrachtnemer? En komt u daarna pas tot de conclusie dat een btw-verleggingsregeling gold? Verhaal de door u ten onrechte betaalde btw dan op uw leverancier of opdrachtnemer. Alleen als het voor hen onmogelijk of uiterst moeilijk is om de ten onrechte betaalde btw aan u terug te betalen, kunt u aan de Belastingdienst verzoeken om de btw aan u terug te betalen.

Let op!
De Belastingdienst zal in zo’n geval alleen de btw aan u terugbetalen als uw leverancier of opdrachtnemer de ten onrechte gefactureerde btw ook aan de Belastingdienst heeft afgedragen. Is dat niet gebeurd, dan zal de Belastingdienst u ook geen btw terugbetalen.


7. Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei

Levert uw aangifte inkomstenbelasting 2021 een te betalen bedrag op? Dan kunt u te maken krijgen met belastingrente. U kunt dit voorkomen door vóór 1 mei 2022 uw aangifte inkomstenbelasting 2021 in te dienen. De Belastingdienst berekent dan geen belastingrente. Is het niet mogelijk om al vóór 1 mei 2022 uw aangifte inkomstenbelasting 2022 in te dienen? Dan kunt u om uitstel voor het indienen van de aangifte vragen. Het is dan wel verstandig om vóór 1 mei 2022 te verzoeken om een voorlopige aanslag. In dat geval berekent de Belastingdienst namelijk ook geen belastingrente. Zorg wel dat de voorlopige aanslag zo nauwkeurig mogelijk aansluit bij de werkelijkheid. Bij een te lage voorlopige aanslag betaalt u later anders alsnog belastingrente.


8. Regel uw vennootschapsbelasting, voorkom 8 procent rente

Als u een bv heeft, kunt u belastingrente voorkomen door vóór 1 juni 2022 een correcte aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) 2021 in te dienen. De Belastingdienst berekent dan geen belastingrente (normaal 8 procent!) als zij niet van de aangifte hoeft af te wijken. Lukt het niet om vóór 1 juni 2022 een aangifte in te dienen, vraag dan vóór 1 mei 2022 een voorlopige aanslag Vpb 2022 aan. Als u op de definitieve aanslag Vpb 2022 niet hoeft bij te betalen, voorkomt u dan ook 8 procent belastingrente. Heeft u een gebroken boekjaar? Dan geldt als deadline voor het indienen van de aangifte zes maanden na afloop van het boekjaar en voor het vragen om een voorlopige aanslag vijf maanden na afloop van het boekjaar.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt