In Nieuws

Principeakkoord cao Detailhandel AGF
De cao heeft een looptijd van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2018.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
– per 01-02-2017 1,5%;
– per 01-07-2018 1,5%.

Overig
Voor wat betreft de jeugdlonen en het derde WW jaar is besloten om de landelijke ontwikkelingen af te wachten.
Het persoonlijk opleidingsbudget komt er (nog) niet, de huidige scholingsmogelijkheden voldoen op dit moment nog.

Bron: ADN, 27-01-2017

Principeakkoord cao Trawlvisserij
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Lonen
Verhoging van het garantieloon, vaste emolumenten en vergoedingen voor de rang van matroos:
– per 01-01-2017 1,5%.
De bedragen voor de andere rangen worden van dat voor de rang van matroos afgeleid op de gebruikelijke wijze.

Kledingvergoeding
De kledingvergoeding bedraagt € 180,00 bruto per jaar.

Vergoeding studiekosten
Medische keuringen, cursussen en trainingen die vereist zijn voor verlenging van vaarbevoegdheidsbewijzen, alsmede trainingen die wettelijk of door de werkgever vereist zijn voor het werk van de werknemer aan boord van zeevissersvaartuigen, zoals de basisveiligheidstraining voor vissers, komen geheel voor rekening van de werkgever komen. Overige opleidingen en trainingen komen voor rekening van de werknemer.

Persoonsgebonden opleidingsbudget
Het persoonsgebonden opleidingsbudget wordt op € 300,00 per jaar gesteld. Het geaggregeerde budget kan niet meer dan € 1.500,00 bedragen. Een jaarbudget vervalt daarom na vijf jaar.

Ziekengeld
Ingaande 1 januari 2017 minimum ziekengeld voor de rang van matroos in een voltijdse dienstbetrekking van € 2.200,00 bruto per maand. Het minimum bruto ziekengeld voor de overige rangen worden van dat voor de rang van matroos afgeleid op de gebruikelijke wijze.

Pensioenregeling
De beschikbare pensioenpremie wordt met ingang van 1 januari 2017 verhoogd van 16,10% naar 16,60% van de premiegrondslag terwijl de premieverdeling tussen werkgever en werknemer in de verhouding 40:60 wordt vastgesteld.

Bron: CNV Vakmensen, 20-01-2017

Eindbod cao Bakkersbedrijf
De cao heeft een looptijd van 1-10-2016 tot en met 31 maart 2018.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
– begin eerste loonperiode na datum afsluiten cao 1%;
– per 01-01-2018 0,5%.

Arbeidstijdtoeslagen
Toeslag voor werken op Koningsdag komt te vervallen.
Toeslag voor werken op de avond voor een feestdag komt te vervallen. Reguliere toeslagen blijven van toepassing.
Geen aparte toeslag voor vijfploegendienst.

Urenbank
Er bestaat een mogelijkheid om een urenbank te organiseren op bedrijfsniveau. Er zijn 3 afrekenmomenten per jaar. Maximaal kan een medewerker 35 uur in de plus of min staan. De uren gaan één op één in de urenbank, indien van toepassing opgehoogd met de toeslag van de urenmatrix.

Ziektedagen
De 3 wachtdagen komen te vervallen. De extra vrije dag, die is ontstaan door introductie van de wachtdagen, blijft bestaan.
Loondoorbetaling bij ziekte:
• 1e maand 90%;
• Maand 2-6 100%;
• Maand 7-12 90%;
• Maand 13-24 85%.

Vouchers opleiding
200 euro op jaarbasis op basis van FTE dienstverband. Afspraak geldt tot eind 2018. Daarna evaluatie. Opleidingen gelden alleen voor opleidingen in relatie tot arbeidsmarkt.

Bron: CNV Vakmensen, 23-01-2017

Bedrijfstakinformatie

Open Teelten: uitzondering ketenbepaling voor alle bedrijven
De cao Open Teelten is per 24 januari algemeen verbinden verklaard. Dit betekent dat uitzondering op de ketenbepaling in de cao per die datum voor alle bedrijven die vallen onder de cao geldt.
In de huidige cao Open Teelten, die geldt vanaf 11 juli 2016, is opgenomen dat in afwijking van art. 7:668a lid 1 BW onderdeel a en b en onder toepassing van art. 7:668a lid 13 BW voor bepaalde functies een tussenpoos geldt van ten minste 3 maanden na maximaal 3 arbeidsovereenkomsten met een gezamenlijke duur tot ten hoogste 9 maanden, inclusief de onderbrekingen tussen die arbeidsovereenkomsten.

Beroepsgoederenvervoer: prikactie chauffeurs
Bij verschillende transportbedrijven in het land hielden vrachtwagenchauffeurs vorige week woensdag een prikactie. Zeker 250 chauffeurs gaven gehoor aan de oproep van de FNV om tegelijk om 10:30 uur drie kwartier pauze te nemen, om daarmee hun eisen voor een goede cao kracht bij te zetten.
Sinds eind oktober 2016 onderhandelen vakbonden met werkgeversorganisatie TLN over de cao beroepsgoederenvervoer. In de sector bestaan twee cao’s: de KNV-cao (Koninklijk Nederlands Vervoer) en de grotere TLN-cao. De werkgevers willen de KNV-cao laten opgaan in de TLN-cao. Daarmee zouden de sociale regelingen uit de KNV-cao komen te vervallen.
Onder de KNV-cao vallen circa 40 transportbedrijven en zo’n 8.000 werknemers. Onder de TLN-cao vallen in totaal 140.000 werknemers.

Bron: FNV 25-01-2017

Overzichten (akkoorden, tussentijdse wijzigingen, loonmutaties en eenmalige uitkeringen, AVV’s, cao-beoordelingen)

Akkoorden
Met de volgende onlangs tot stand gekomen onderhandelingsresultaten voor een nieuwe cao is inmiddels ingestemd:
• ICK;
• Meubelindustrie en interieurbouw;
• Banken;
• Particuliere Beveiliging.

Tussentijdse wijzigingen

Cao Wijziging heeft betrekking op:*
Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven Lonen
Productie- en Leveringsbedrijven Werkingssfeer en Lonen
Tentoonstellingsbedrijven Werkingssfeer, Bekwaamheidstoeslagen, tegemoetkoming kosten, Arbeidsduur en Fondsen
Textielverzorging Werkingssfeer, Lonen, Arbeidsduur, Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en Arbeidsovereenkomst
Zuivelindustrie Werkingssfeer, Lonen, Arbeidstijdtoeslagen, Arbeidsduur en Arbeidsovereenkomst

* Rubrieksaanduidingen zoals gehanteerd op CAOweb

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen

Cao per 1 februari 2017
Tankstationbranche Loonmutatie +1,50%
Groothandel in textielgoederen en aanverwante artikelen Loonmutatie +0,50%
Groothandel in horecaproducten Loonmutatie +1,00%
Doe-hetzelfbranche Loonmutatie +2,00%
Tentoonstellingsbedrijven Loonmutatie € 35 (bruto)
Verpleeg- en verzorgingshuizen Eenmalige uitkering 1,20%

AVV-overzicht

Cao Publicatiedatum Staatscourant Nr. Staatscourant UAW nr. Einddatum AVV
Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie – Aanvullende voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid 1-02-2017 5992 11831 31-12-2017
Open Teelten 23-01-2017 4123 11830 Wijziging
CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
SmitsVandenBroekMan en vrouw op bankje